آرشیف

2015-1-14

محمدعارف قاضی زاده

ســـــــــــاغـــــــــــــــــــــر

 
تصاویرازولسوالی ساغر
 
ساغر
ساغر
 ساغر
ساغر
 
ساغر
ساغر
 ساغر
ساغر
 

ولسوالی ساغر یکی ازولسوالیهای زیبای ولایت غور میباشد فضای اقلیمی  وموجودیت آب وافردراین  ولسوالی برزیبایی ساغر نقش ونگارین داده است ولی دریک اشاره مختصر گفته میتوانیم که ساغرکاملا ازسنگ های لاشه یی پوشیده است اگرازین صنعت موجوده این ولسوالی نظرنمایم این دیار باید نامی داشته باشد به صاخر(صخره) که گواهی برواقعیت محیطی این ساحه باشد ولی آنچه ازسالیان شده و امده ماهم بررسم آن رسم لازمان ارج مینهیم اگردرحال این دیارازبلندای مندیش کوه نظراندازیم محبت ومحبوبیت مردمی را مشاهده میکنیم که قهرروزگار مردمان مان را دربطن عمیق ترین دره ها وکوهای سربفلک کشیده زاروزبون نموده است  مضافا گوشه گوشه یی این سرحد دره ودره است  مردم بیچاره ونابود همه این سرزمین منتظریاری وبذل مساعی اند حقیقتا ازیک نگاهی آراسته برتقدسی اسلام بزرگ بیان کرده میتوانیم که کمکهای دولتی وموسسات خیریه هم باوصف تمام زحمات که مردم غریب کشیده اند دریک عدل وانصاف بدسترس شان نمیرسدکه این خود بریآس ونامیدی مردم قدرت داده است دلیل این برای مردم مشهود است که دولت انتخابی شان برای یاری دهکده نشینان کمک میخواهد جلب همکاری ویاری مینماید ولی  چی کنیم انصاف این عدل بحرف ملت مارا به تباهی وانواع فسادها دچاره نموده وعمل را که شرط صدق وافعال  را میکنیم به فقدان نایل آمده است   
 
 
فاسک
 
 فاسک منطقه ییست که ازولسوالی ساغربطرف جنوب تا آن ساحه 85 کیلومترفاصله دارد دراین نواحی حدود 10 قریه خورد وبرزگ موقعیت دارد ساکینان این نواحی سالیان سال دورازدسترسی به تعلیم ومعارف وصحت سلامتی زندگی داشتند مردمان کاملا محــــــــــروم ومظلوم دراین ساحات اسکان میباشند فقر، تهیدستی ، مجبوریت وجبرروزگار همواره همدم ویاور این فقیران ومستمندان بوده است درطول تاریخ کسی به این مناطق ومردم این مرزوبوم توجهی نکرده است سرک وراهی دراین مناطق وجود نداشت مردم این وادیه نشینان را فراموشی به این درمانده گی کشانده بود نظربه وضیعت اقلیمی این ولا صعب العبورترین نقاط درولایت غور میباشد برای رفتن بیاد این مردم مظلوم باید بلند ترین کوها را تا  دریا فراه رود پیمودو بعدازطی مرتفع ترین نقاط که اکثرآ ازسنگ های ضخیم پوشیده است بمنطقه فاسک رسید مشاهدات کلی ازاوضاع واحوال این مردم انسان را باملت روبرومیکند که مهربانی ، مهمان نوازی وغرورافغانی شان هرکی را مدیون میکند نگاه برحال اونان فقروفقارت آنها اشک را برچشمان هرانسانی سخت ضمیرسرازیرمینمایدگفتن حال واحوال این  ملت محروم وقت زیاد بکارداشته  صبروتوان را ازانسان بفرسا میرساند غم انگیزترین خاطرات مشاهده حال این مردم ومردمان تهی بیل(تهی بیل قریه است بطرف شرق ساغردرکناردریای فراه رود) میباشد یکی ازبرنامه های که بسراغ این ملت محروم تا حال یاری داشته همبستگی ملی است که مردمان ساحات فاسک با مساعدت دولت ازطریق برنامه همبستگی ملی باسخت ترین روزگارساختند ازساغرتا فاسک تمام 9 شورای که دارند سرک کارنمودند احداث سرک ازساغرتا مناطق فاسک برنامه اندکی نبوده بلکه زحمتکشی ، شب کاری وروزکاری مردم بیان تحقیق این پروگرام را نموده است که اکنون میتوانیم بااستفاده ازوسایط تیزرفتار برای حال این مردم با آن دیار رفت استقبال گرم این مردم ازهمه کارمندان برنامه همبستگی ملی  تنظیم خجالت آمیز را به انسان تحرک میدهد فراموشی این مردم سبب گردیده که ازتمام کمکهای دولت محروم بوده خصوصآ اهالی این ساحه نتوانند کارت رای دهی را منحیث تابعین کشوربدست اورند کسی هم توجه نکرده است داد این ملت اینست تا دولت برای شان ازکمکهای برنامه کاردرمقابل غذا یاری نماید حاضریم تا 30% سهم مجانی ادا کنیم یکی دیگرازمشکلات عمده این مردم اینست که اهالی این نواحی توانستند بکمک همبستگی ملی سرک احداث نمایند ولی درفصل بهاربا اینکه آب هاطغیان کرده زیاد میشود دریای فراه رود که دروسط ولسوالی ساغر واین مناطق قراردارد درفصل بهار رفت آمده های مردم را مسدود مینماید تقاضا وتوقع مردم اینست تا دولت وموسسات خیریه درزمینه اعماریک پل بالای دریای فراه رود که نیازاشد مردم است همکاری نموده ممنون فرمایندمردم میگویند متاسفآنه که چاه آب درپهلوی چشمه حفرمیشود،کمکها درجایکه این شرایط سخت را ندارد اختصاص داده میشود ما ازدولت ومقامات ولایتی خود توقع داریم تا روی یک بینیش واقعی برای مشکلات مردم ما توجهی جدی نمایند . واقعا اینها همه مشکلات های است که مردم درآن دچارهستندازمقامات مسوول تقاضا میشود تا عطف توجه نمایند.

  

تصاویر ازمناطق فاسک درجنوب ولسوالی ساغر
 
ساغر
 ساغر
ساغر
 ساغر
 
ساغر
 ساغر
ساغر
 
 
 ساغر
 ساغر
ساغر