آرشیف

2015-1-14

شرف شرف

ســـرور ملنگ از شاروال شهر چه می خواهد

 

سرورملنگ از شاروال شهر چه می خواهد

نام سرور ملنگ به اکثریت باشندگان شهر چغچران آشنا است زمانی که  (مادرک) شهر صحت مند بود نفقه این مرد را او تامین میکرد مادرک را بلبل شهر هم می گفتند  او بسیار ی نابه سامانی های شهر را بی پرده جار می زد از هیچ کس نمی هراسید اما او در گیر حادثه شد گروهی از دد منشان بر اوتجاوز کردند واز کمر عیبی شد وروزها در بستر بیماری افتیده بود آن زمان ها افضلی والی غور بود مادرک را به شفاخانه ولایتی انتقال دادند وازین که مریضی لاعلاجی داشت منحیث مریض مادام العمر شفاخانه ولایتی غور پذیرفته شد واکنون آن جا زندگی می نماید ومریض است وشوهرش سرور ملنگ یتیم شد وحا لا راستی من نمی دانم در کجا است ودر شهر هم دیده نمی شود وروی تصادف در یک روز بلند آفتابی او را دیدم که نزدیک شاروال استاده  بود یک نجوای عاجزانه زیر لب می گفت والتماس میکرد ومن نشنیدم که چه می گفت وشاورال هیچ اعتنا به زاری های سرور نمی کرد ومن دزدکی عکسی از هردو گرفتم وبرای نشر به سایت جام می فرستم و  حدس بزنید که سرور ملنگ از شاروال چه می خواهد .
 
با احترام
شرف
شهر چغچران
3قوس 1390