آرشیف

2015-1-24

akarimi

ســبـــزیــجـــــــات

 
 
سبزیکاری یک عنعنه پســـندیده افغان ها است .رویا نیدن یک یا چندین قــــسم سبزی در صحن حویلی یا باغچه و زمین های زراعتی عمدتاً به غرض احتیــاجات روزمره غذائی دهاقین است . سبزیجات نباتات علفی بوده که مطابق به نوعیت حصص مختلف آنها بصورت خام و پخته موررد استفاده مردم قرار میگیرد .
 
اهداف سبزیجات قرار ذیل خلاصه میگردد :
–  تولید و تکثیر تخم های اصلاح شده سبزیجات .
– تدریس و نمایش دادن میتود های تخنیکی غرض بلند بردن سطح استعداد ها و آگا هی دهاقین .
– تنوع غذا و از بین بردن سوء تغذی .
 
تولید سبزیجات در جهان تاریخ طولانی دارد . بطور مثال مصری ها 2500 الی 3000 سال قبل از میلاد از سبزیجات مختلف بنام کاهو ، پیاز ، ملی ، سیر ، گندنه ، بادرنگ ، خر بوزه و غیره استفاده مینمودند که با گذشت زمان یک تعداد دیگر نباتات وحشی در قطار سبزی های اهلی شامل گردید که بعضی از آنها به اساس تکامل و تغیرات طبعیی ارثی و نسلگیری مصنوعی بمیان آمدند . امروز اقسام و انواع متعدد سبزیجات موجود اند که تعداد آنها تقریباًُ به 247 نوع سبزی میرسد .
 
 
اهمیت سبزیجات
سبزیجات به اساس دلایل ذیل حایز اهمیت اند :
 
1- از لحاظ ارزش غذائی :
سبزیجات منبع کار بو هایدریت ، ویتامین ، منرال  ، نمکیات ، پروتین و غیره مواد حیاتی است .
 
2- از لحاظ اهمیت اقتصادی :
سبزیجات در ساحه کم به پیمانه وسیع کشت میشوند و در مدت کم به مارکت عرضه میگردد.از یک جریب زمین پیاز مبلغ 50000  افغانی بدست آماده میتواند .
 
3- تناوب زراعتی :
چون سبزیجات برای پخته گی خود ها به مدت کم ضرورت دارند بناً میتوانیم در بین کشت سایر نباتات و سبزیجات آنها را کشت نمایم . کشت کچالو برای مدت چند ماه در یک ساحه و به سال دیگر عوض کچالو کشت یک نبات دیگر در کنترول امراض اهمیت دارد . زیرا کشت یک نبات در یک ساحه بصورت مسلسل درست نیست .
   در انتخاب زمین برای بذر سبزیجات نکات زیر مراعات گردد :
زمین سبزیجات باید هموار  ، زهکشی شده ، از خطر سیلایب محفوظ و آب کافی داشته باشد. زمین سبزیجات باید نزدیک سرک ، آفتاب کافی و جریان هوا داشته و زمین حاصلخیز باشد و به همین ترتیب ساختمان خاک که کچالو در آن کشت میگردد اگر   سندی لوم یا ریگی  باشد بهتر است .     
 
آماده کردن زمین برای بذر سبزیجات
–   قبل از همه زمین در وقت کشت باید به حالت وتر باشد .
–  زمین اقلاً دو مرتبه به عمق 30 سانتی متر قلبه شو د .
– گیا هان هرزه زمین که در آن سبزیجات کشت گردیده باید کنترول باشد و
– بعد از قلبه کردن به زمین چهار چوکات قطعه نمایشی را شکل داده و سرک های فرعی به عرض یک متربرای گشت و گذار افراد و کراچی دستی و غیره موجود باشد .
 
 
عملیات احداث سبزیجات :
–  زمین سبزیجات مطابق پلان هرسبزی پلوان بندی و تقسیمات گردیده که پلوان های بین کرد ها به عرض 50 سانتی متر احداث گردد.
– کوشش شود که خاک سطحی زمین ضایع نگردد زیرا خاک سطحی دارایی مواد غذایی خوب میباشد . در هموار کاری از جاییکه خاک برده میشود به کود زیاد ضرورت دارد .
– بعد از تقسیمات زمین ساحه هر پلات توسط پنجالک یا بیل هموار گردد.
– بعداً مقدار 4-5 متریک تن کود حیوانی پوسیده و تجزیه شده در یک جریب زمین علاوه گردد . به همین ترتیب مقدار 25-30 کیلو گرام کود اموفاس و مقدار 25 کیلو گرام یوریادر یک جریب زمین در موقع آماده ساختن جویه و پشته علاوه گردد . بخاطر باید داشت که متباقی 25 کیلو گرام یوریا در وقت نموی فعال سبزیجات استعمال گردد.
 
 
تهیه کننده : احمد (کریمی)
غور تاریخ 02/06/2011مطا بق 12/04/1390