آرشیف

2014-12-28

یحیی دبیر

سـربـــــــــــــاز!

 

اهدأبه فاميل هاى شهداى واقعى وطن وقربانيان ولايت كنر

 

درره وطن ومردم پيوسته جان دهدسربازٍهموطنم
نه ميهن به رذل وطالب شيطان دهدسربازهموطنم

هرروزدربرابراين خيل وحش ،وحامى خصم نابكار
هرلحظه قربانى فزون بدين زمان دهدسربازهموطنم

بنازداين ملت به همت ،شجاعت وغيرت والاى تو
كه بخصم،وطندوستى نشان دهد سرباز هموطنم

حيف ودريغ كه رئيس،رهبرووزير توضعيف است
تا برتوروحيه،عزم وهم امكان دهدسربازهموطنم

كجاشدآن اسكات واورگان ،تانك وتوپ وطياره تو؟
تاقلب طالب وحاميانش تكان دهد،سربازهموطنم

كنون كه خيل دزدان قرن براريكه قدرت رسيده اند
گوش من وتو بدست اين وآن دهد،سربازهموطنم

كى بودمسوول اينهمه ضعف،ناتوانى وترس وجُبن؟
تا بدين ملت جواب وهم تاوان دهد،سربازهموطنم

 

دبير٢٠١٤هالند