آرشیف

2014-12-28

زحل عظیمی غوری

سـخــن

 

 
بدامان سخن ها سخن از عشق با من بگو
درميان دوستان عاشق تر از آن بر من بگو
بدامان سخن ها سخن هر چه زبياتر است
زيباتر از آن زيبايي ها بر من بگو
بگو بر من تا شوم شاد
شادتر از آن شادي ها برمن بگو
 
 
فقط بخاطر تو
من ميخواهم زنده بمانم قثط بخاطر تو ميخواهم بميرم فقط بخاطر تو من ميخواهم به اميد هايم زندگي كنم فقط بخاطر تو من ميخواهم بخاطر اميدهايم بميرم فقط بخاطر تو من ميخواهم تا ابد بنام تو باشم فقط بخاطر تو من ميخواهم تا قيامت ايستاده بانم فقط بخاطر تو من ميخواهم همه را ترك نمايم فقط بخاطر تومن ميخواهم همه را دوست بدارم فقط بخاطر تو من ميخواهم جهان را سلام كنم فقط بخاطر تومن ميخواهم جهان را وداع كنم فقط بخاطر تومن ميخواهم نفس بكشم فقط بخاطر تو من ميخواهم كالبدي بي حركت باقي بمانم فقط بخاطر تو من ميخواهم با همه صحبت نمايم فقط بخاطر تو من ميخواهم از همه نفرت نمايم فقط بخاطر تو فقط بخاطر تو فقط بخاطر تو بالاخره فقط بخاطر تو.