آرشیف

2015-1-7

عبدالکریم غریق

سعید بـــن مسیب مـخــــزومـــی قـــرشی

سعید بن مسیب بن حزن بن ابی وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم بن یقظه مخزومی قرشی مکنی به ابو محمد بوده، و مادرش ام سعید دختر حکیم بن امیه بن حارثه بن اوقص سلمی می باشد، و به طور مرسل از ابوبکر صدیق و نیز از عمر فاروق، عثمان ذی النورین، علی مرتضی، سعد بن ابی وقاص، حکیم بن حزام، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر، عبدالله بن عمرو بن عاص، پدرش مسیب، معمر بن عبدالله بن نضله، ابوذر، ابودرداء، حسان بن ثابت، زید بن ثابت، عبدالله بن زید مازنی، عتاب بن اسید، عثمان بن ابی العاص، ابی ثعلبه خشنی، ابی قتاده، ابوموسی، ابی سعید، ابی هریره(که شوهر خواهرش بوده) ام المومنین عائشه، اسماء دختر عمیس، خوله دختر حکیم،فاطمه دختر قیس ،ام سلیم، ام شریک و مردمانی دیگر حدیث روایت نموده و از او پسرش محمد و سالم بن عبدالله بن عمر و زهری و قتاده و شریک بن ابی نمر و ابو زناد و سمی و سعد بن ابراهیم و عمرو بن مره و یحیی بن سعید انصاری و داوود بن ابی هند و طارق بن عبدالرحمن و عبدالحمید بن جبیر بن شیبه و عبدالخالق بن سلمه و عبدالمجید بن سهیل و عمرو بن مسلم بن عماره بن أکیمه و ابو جعفر باقرو ابن منکدر و هاشم بن هاشم بن عتبه و یونس بن یوسف و جماعتی دیگر روایت نموده اند.
نامبرده از جمله فقهای هفتگانه اهل مدینه بوده و او را افضل التابعین گفته اند. محمد بن عمر واقدی از محمد بن عبدالله بن عبید بن عمیر از علی بن زید نقل می کند که می گفته است: سعید بن مسیب چهار سال پس از اینکه حضرت عمر فاروق به خلافت رسیده متولد شد و در هشتاد و چهار سالگی در گذشت و باز واقدی از عبدالحکیم بن عبدالله بن ابی فروة نقل می کند که سعید بن مسیب به سال نود و چهارم هجری قمری به روزگار حکومت ولید بن عبدالملک در هفتاد و پنج سالگی در مدینه در گذشته است که این سال را سال فقیهان گویند زیرا مرگ بسیاری از فقیهان در آن سال بوده است.
امام ابی حاتم محمد بن حبان بستی در کتاب تقریب الثقات می نویسد: سعید بن مسیب بن حزن بن ابی وهب بن عمرو بن عائذ بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم بن یقظه مخزومی قرشی مکنی به ابو محمد از سادات تابعین و مردی فقیه،محدث ، پرهیزگار، عالم، عابد و فاضل بوده و در سال نود و سه یا نود و چهار و طبق بعضی روایات 105 هجری قمری وفات یافته است. سعید بن مسیب در تعبیر خواب نیز مهارت کامل داشت.
فرزندان سعید بن مسیب عبارت اند از: محمد، سعید، الیاس، ام عثمان، ام عمرو و فاخته که مادر ایشان ام حبیب دختر ابوکریم بن عامر بن عبدذی الشری بن عتاب بن ابی صعب بن فهم بن ثعلبه بن سلیم بن غانم بن دوس می باشد و مریم که مادرش کنیزی بوده است.

 

منابع:
تهذیب التهذیب جلد دوم از صفحه 339 الی صفحه 342
طبقات محمد ابن سعد جلد پنجم از صفحه 238 الی صفحه 261
لغت نامه دهخدا جلد نهم صفحه 13660
حلیةالاولیاء جلد اول از صفحه 343 الی صفحه 348
عصرالتابعین از صفحه 24 الی صفحه 39
تقریب الثقات صفحه 532 و 533