آرشیف

2015-2-4

nazhatinfo

سر انجام 2014 فـــــــــــرا رسید

 

دلهره وسواس تشوشات زیاد طبقات و اقشار مختلف اجتماعی را فرا گرفته بود که سال 2014 فرا خواهد رسید ووقایع غیر پیش بینی شده به وقوع خواهد پیوست ، پلان ها و پروگرام های دولت مردان افغانستان راجع به آیندهء کشور چنان برهم و درهم است که آنها با بسیار بی تفاوتی چون انسان برهنه که از آب باکی ندارد ،با خاطر آرام نظاره گر فرا رسیدن این بحران هستند ، آنها از تغیر وضع موجود تشویش به خود راه نداده فقط باخاطرآسوده با چمدان های مملو از زر درتدارک حرکت به سوی غرب اند ، روزنامه ها ، جراید ،هفته نامه ها و ماهنامه ها با جدیدت و شدت تمام در باره اوضاع ابراز نظر نموده ،آنها نیز با اعتقاد درتغیر وضع موجود و سقوط در منجلاب بحران میاندیشند.غرب و قوای ناتو نسبت فقدان یک ستراتیژی روشن در گرداب بحران افغانستان دست و پا میزنند "و آب در آونگ میکوبند "دستگاه اطلاعاتی غرب در تشدید بحران و نا امنی فزاینده در افغانستان با تجارب دوازده ساله ید طولای دارند ،از جمله در روزنامه واشنگتن پوست از قول مسولین استخباراتی و امنیتی آمریکا در مورد افغانستان اظهار تشویش نموده و طی اطلاعیه از سقوط همه دست آورده ها تا سال 2017 در افغانستان سخن میرانند ، ولی از انترنتیف تغیر و تحولات در قدرت سخن به میان نیاورده، صرف از سقوط بعضی مناطق کشور بدست مخالفین مسلح و جنگ سالاران داخلی اشاره دارند ، ولی بر همه حال سال 2014 با همه امید و نا امیدی ها فرا رسیده، دستگاه های استخباراتی منطقه خاصتآ سازمان جهنمی "آی اس آی "شدیدآ در تکاپو هستند تا از این عقب نشینی قوای ناتو از افغانستان و منطقه به نفع خویش سود جسته، و از ریزرف های استخباراتی خود و مخالفین مسلح که در پاکستان لانه گزیده اند جهت بازگشت آن نیرو ها در قدرت استفاده نمایند ،در ضمن با بازی های پیچیده اطلاعاتی در باره قضایای غامض و پیچیده افغانستان چون مسایل قومی و ملی در انتخابات آینده ء ریاست جمهوری به اشاعه اتهامات واهی مصروف اند .سناتوران آمریکایی که در کابل با ریس جمهور ملاقات داشتند در صورت عدم امضا پیمان امنیتی شباهت بحران و عقب نشینی از افغانستان چون عراق پنداشته ، در این باره با اظهار نظر های مجهول و مشکوک سخن رانی نموده ، در مقابل ریس جمهور افغانستان خواست های نا معقول قبلی را با تکرار مکررات بر زبان میراند،همه آگاهی دارند که تمام مردم افغانستان از اثر سیاست های غلط تیم حاکم ارگ روزانه مبلغ هنگفت پول خساره مند میگردنند قیمت پول افغانی به شدت در حال نوسان است ،صدمات ناشی ازین سیاست ها را مردم افغانستان متحمل میشوند. تاخیر در امضا پیمان امنیتی به شکل عاجل بحران شدید اقتصادی را به همرا دارد، کشور که پول معاش ماهانه مامورین خودرنمیتواند تادیه نماید چگونه میتواند مصارف قوای مسلح 3صد هزار نفری اعاشه و روغنیات و تجهیزات حربی خویش را بدون کمک های خارجی تادیه نماید همسایگان افغانستان خاصتآ پاکستان که سه دهه قبل در از هم پاشی اردو افغانستان نقش کلیدی داشتند بازهم منتظر اند این اردو 3صد هزار نفری را در ورطه نابودی قرار دهند.بدبختانه قرار چنین شده که نواز شریف صدر اعظم پاکستان یک بار دیگر افتخار نابودی اردوی کشور را کمای نموده و بار دوم با طنتنه تمام دوباره تکرار نماید که او بود که باز هم افغانستان را به سوی سقوط و نا بودی کشانید.