آرشیف

2018-5-12

علم عبدالقدیر

سریال صلح افغانستان در جا کار تا

 

(جنگ در افغانستان وصلح در بیرون از مرز ها؟)
قرار است فردا جمعه نشست سه جانبۀ علمای افغانستان، پاکستان واندونزیا در جا کارتا پایتخت اندونزیا دائر وروی چگونگی صلح در افغانستان صحبت کنند.این در حالیست که تا هنوز بخش های مهمی ازین سریال زیر عناوین. نشست گروه هماهنگی چهارجانبه افغانستان، ایالات متحده امریکا، پاکستان و چین، ، نشست پروسه کابل، ، نشست کنفرانس تاشکند در باره افغانستان، نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین در سطح وزیران امور خارجه، ، نشست وزیران امور خارجه پروسه استانبول/قلب آسیا، نشست شش جانبه به سطح معینان وزارت‌‌های امور خارجه و نمایندگان ویژه کشورها در مسکو و ده ها نشست خورد وبزرگ دیگر در پاکستان وقطر در پیوند به صلح کشور به نمایش گذاشته شده است.البته این سریال در گذشته بگونۀ دیگری نمایش داده میشد نمایش که با قتل وکشتار بزرگان جهاد همراه بود  مثلا شهادت شهید استاد ربانی توسط نامه ارسالی صلح  در لایه های لنگی قاصد وشهادت شهید داکتر عبدالله لغمانی و زخمی شدن واز افتادن اسدالله خالد رئیس امنیت ملی وقت که در داخل کشور بصورت خشن نمایش داده شد وگاهی قسمت های این سریال با مکر وتزویر وگرفتن پول از آقای کرزی وکلاه گذاشتن بر سر کلاه پوست آن به نمایش گذاشته شد واما بعد از آن مرحله  نمایش مدرن تر به نمایش گذاشته میشود.یعنی جلسات مکرر در بیرون از مرز های افغانستان چون حالا مهره های اصلی از سر راه بر داشته شده فقط با تطمیع وتشویق میتوانند سال های سر شانرا گرم نگهدارند.
.نقش رئیس شورائی عالی صلح در کامیابی پرژه:
از گذشته ها یک روایت باقیمانده که میگویند.حبیب الله کلکانی به یکی از نزدیکان خود گفته بود ترا عسکر مقرر میکنم که بتوانی  افسر را به سیلی بزنی! این روایت هر چند کهنه است اما در جامعه ما عملا حاکم است.من در حکومت های عصر خود دیده ام که دریوری محیط مربوط به حاکمیت وزیر محیط دیگر را تنبیه کرده وتا حال چنین است.مثلا با موجودیت اکرم خپلواک نقش کریم خلیلی من حیث رئیس زیر صفر است.کریم خلیلی که عاشق پول وقدرت است صرف شعار های کلیشه را هجا وتکرار میکند مثلا میگوید: اگر خونم بخاطر صلح ریخته شود حاضرم بریزم..ویا اینکه رفتن ما به اندونزیا اوج عزم وجزم مارا به صلح نشان میدهد.؟در حالیکه درست میداند به هیچصورت عنصر صلح نیست وطالبان آنرا دشمن اشتی نا پذیر میدانند و اگر گوشش بدست طالب بیفتند از بیخ میکنند ،زبانش را از حلقوم میکشند وجسدش رادر چهار سوی جادۀ مزاری آویزان میکنند، اما بخاطر مصرف پول وحضور در دستگاه پوشالی فعلی بخاطر نمایش مشارکت اقوام در نظام هر شعار عملی وغیر عملی را سر میدهد.بر نامه های شورائی عالی صلح توسط افراد خاص در بیرون از شوری تنظیم وبعد بع رئیس واعضا سپرده میشود تا عملی کنندطوریکه بتوانند دوام عمر این نهاد پر منفعت را تضمین کنند.
عناصر صلح درجا کارتا:
1- طرف ها ئیکه در جارکارتا حضور بهم میرسانند همه یک عنصر مغشوش ومشکوک را تشکیل میدهند وطرف واحد تشریفاتی صلح اند واما طرف اصلی جنگ وصلح طالبان ویا حکومت پاکستان است که در نشست حضور ندارند حالا ازین یک دست چه صدائی بلند خواهد شد ؟فکر میشود درین نشست وضعیت جنگ وصلح افغانستان توضیح داده میشود تا علمای اندونزیا بتوانند در زمینه ابراز نظر کنند از آنجا ئیکه کار گردان این بخش سوژه سریال صلح افغانستان رهبران جنگی سابق طالبان در دهه هفتاد اند فکر میشود از جنگ وصلح افغانستان تصویر مناسب ودرست ارلئه نشود.درست بیاد دارم در زمان حاکمیت گروه طالبان شخصیت های چون خلیل زاد واشرف غنی وانورالحق در خارج از افغانستان نقش سخنگوئی طالبان را ایفا میکردند وحالا هم طالبان را روی برخی مصلحت ها تا سر کوبی کامل رقبائی سیاسی خود بکار دارندچنانچه  عدۀ از سران جنگی طالبان من حیث اعضای شورائی عالی صلح فعلا در کنار حکومت قرار دارند  واین طالبان افراطی وخارجی ستیز حالا روی مصلحت های قومی حکومت تحت الحمایه  خارجی ها را کمک میکنند.وبخاطر گرفتن پول با امریکا ئیها هم سر می جنبا نند.با مجاهدین بنام مبارزه باا فساد می جنگند ودر محفل امریکائیها  بخاطر عقده گشائی وگرفتن پول می رقصند.لذا آنا نیکه از کابل در نشست جا کارتا شرکت کرده اند قبل از اینکه عالم ودانشمند باشند از همفکران نظامی طالبان اند که به هیچصورت به صلح وثبات افغانستان نمی اندیشند.2.
2- علمای پاکستان به هیچصورت طرف صلح وجنگ افغانستان نیستند آنها در شعار وکردار شان هر چه انجام دهند باید ضامن منافع پاکستان باشد در نشست جا کار تا از جانب پاکستان 15 تن اشتراک میورزند وتقاضای شان این است تا جنگ وخشونت در پاکستان را محکوم کنند وحتی از علمای افغانستان بخواهند تا انتحار وانفجار در پاکستان را محکو ونسبت نبودن قوای خارجی در پاکستان بین جنگ افغانستان وپاکستان تفاوت قائل شوند.یعنی نسبت حضور خارجی ها جنگ در افغانستان برای جنگ طالبان نوع مشروعیت را قائل شوند.این آخرین تلاش شان خواهد بود چون میدانند جنگ افغانستان یک جنگ استخباراتی بین کشور های جهان ومنطقه بوده  به عالم وملا وفتوی ربطی ندارد. .
3- علماء اندونزیا نسبت به جزئیات جنگ افغانستان خالی الذهن هستند مشکلات مرزی بین افغانستان وپاکستان وخواستهای بخصوص استخبارات پاکستان واهداف دراز مدت امریکا در زیر سایه جنگ ونا امنی برای شان مبهم است تنها بچیزی که می اندیشند خروج خارجی ها وختم جنگ افغانستان است لذا به تنهائی درین زمینه تصمیم نمیگیرند  درین نشست تلاش میکنند مقدمه یک نشست وسیعتر را در یکی از کشور های اسلامی آماده سازند ونقش خودرا با خوانش یک قطعه نامه تا این حد ادا سازند.لذا صلح افغانستان یک پروژۀ دوامدار بخاطر مصرف بی رویه پول های کمکی به این نهاد است که سوژۀ ده ها قفسمت دیگر آن تا هنوز نوشته نشده واین سریال تا آخر عمر همین حکومت ادامه پیدا میکند…وشورای عالی صلح افغانستان یک نهاد فاسد معلول ودست بین خارجی هاست که همه بخاطر مصرف پول دور این کیسه یا کاسه حلقه زده اند. عناصر صلح افغانستان در قراء وقصبات افغانستان است وشورائی عالی صلح بجای کابل باید به ولسوالیها انتقال شود چون مرکز ثقل جنگ دهات وقریه جات افغانستان است وعوامل پیوستن مردم به مخالفین در قریه جات بیشتر محسوس است.