آرشیف

2014-12-12

دکتور محمد انور غوری

سرگین غلطانهای فیسبوک

تعدادی افرادی گویا از هموطنان ما ، با هویت و نام دیگران در فیسبوک حضور دارند ، به اقوام کشورما ، چهره های مشخص مردم ما ، به رسوم و عادات پذیرفته شدۀ همۀ ما فحاشی می کنند ، بد می گویند ، دشنام می دهند ، تصاویری ناجایز جعل و پخش می کنند . بعضی ازین اشخاص با نام غوری ها ظااهر می شوند . من که از غور هستم و محیط خود را خوب می شناسم ، چنین اشخاص تنگ نظر ، پست فطرت ، متعصب ، خرمغز ، بی خرد و بی هویت هرگز از غور نیستند . درین روزها با سوء استفاده از شرایط دشوار نا امنی متاسفانه قسماً اینها منافقانه در مورد هموطنان عزیز هزارۀ ما نظریات رزیلانۀ ارائه می دهند . هرهموطن با بصیرت می داند که مردم هزاره انسانهای مسلمان، آزاده ، صادق ، صمیمی ، زحمتکش ، عاقل ، مستغنی، حقشناس ، پرتلاش، تحول پسند و فداکار هستند . محراق اعتقادات همه انسانها ، همانا نظریات والدین و محیط خانواده های شان می باشد . معیارهای متعالی تمام اقوام کشورما عبارت از شناخت خداوند یکتا ، قبولی پیامبراسلام ، پیروی از قرآن معظم ، نیکی و پرهیزگاری ، اتحاد و همدلی ، احتراز از نفاق و گسستگی است . ما باید قدر این مشترکات را بشناسیم ، به آنها چنگ بزنیم و آنها را مانند مردمک چشم خود حفاظت کنیم .
هموطن عزیز ! این اشخاص دوروی و نفاق افگن فیسبوک کی ها هستند ؟ شاید تعدادی هم تصور کنند که اینها و یا بعضی از اینها پشتون باشند؟ من می گویم هرگز نه . اصطلاح « پشتون» الگوی از شخصیتی است : راستکار، عاقل ، اولسدار، جرگه پسند، بلند همت ، صاف دل، وحدت طلب، خالی از تعصب، مسلمان پاک، با دید وسیع، باغرورمثبت، پاکزبان و لفظدار، مبرا از آلودگی، متحد و برادر هرهموطن . هرکسی که این صفات را در خود نه پسندد ، پشتون نیست و افغان نیست .

کار مردان روشنی و گرمی است
کار دونان حیله و بیشرمی است

لهذا این افراد ناسالم فیسبوک ، از تبار همان تفاله های اطراح شده از مجاری گند هر قوم بوده میتوانند ، اینها ذاتاً خودخواه وپست فطرت خلق می شوند ، دایرۀ ذهن شان تنگ و کثیف است ، مانند قانغوزهای سرگین غلطان در گندیده گی ها می لولند، بحیث سمارق های سیاه روییده در سرگین دیگران ظهور می کنند و اجتماع را آسیب می زنند، تعداد اینها وابسته به آگاهی مردمان هم میهن ما می باشد. هراندازه ای که مردم آگاه تر می شوند تعداد این سرگین غلطان ها هم کمتر می گردد . باز هم برای سومین بار متل ذیل را تکرار می کنم:
« که تاویل چی زه یم او ما ویل چی زه یم ، نه به ته یی نه به زه یم ، او که ماویل چی ته یی او تا ویل چی ته یی ، هم به زه یم هم به ته یی» .