آرشیف

2017-3-6

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

سرک سرک …

اگر از فیروزکوه، لعل ــــ کرمانیم

همه مان، آری وکیل‌ها مان در شورا گویند سرک سرک

اخیراً وزرای محترم کابینه از شهر پرفیض هرات که با همه پورت‌های بازرگانی، راه دارد، وارد شهر فیروزکوه گردیدند، حضور پرمیمنت ایشان را همه غور خیر مقدم، خوش آمدید و شاد باش عرض نمودند. تنها شخصتِ محترم که از خانواده‌ سرشناس افغانستان بودند، قیچی به دست گرفتند و ریزیدنت کاری والی محترم غور را که تا حال دو مرتبه افتتاح شده بود، یک بار دیگر جناب پیر معظم سیدمنصور نادری را قیچی به دست برای بار سوم، در حضور والی محترم غور افتتاح فرمودند، که ما حرفی به زبان نتوانستیم بیاوریم…
ما خیلی آرزو داشتیم که وزیر فواید عامه‌ی کشور، قیچی به دست مان داده تا سرکِ فیروزکوه یکاو لنگ را به افتتاح گیریم؛ که نتوانستند، آری به سخن سرک مارا از هرات تا چشت، پخته کار نمودند که این کار را، ما از بند سلما سپاس‌گزاریم نه از جناب وزیر صاحب. و سرک را از سوب کابل از یکاو لنگ تا لعل را اسفالت فرمودند، که این را ما مرهون احسان جناب پیر بحر و حاج قربان وکیل‌های مان در شورا می‌دانیم، نه کار و پیکارِ وزیر صاحب فواید عامه. سرک مان را از فیروزکوه تا دولت‌یار اسفالت فرمودند، که از جناب وزیر صاحب احترمانه ادای تشکر می‌نماییم.
و وزیر صاحب انکشاف دهاتِ افغانستان، نیز سخنانی را در ارتباط با روستا‌های غور ایراد فرمودند و حیات نیمه شهری را با آنها وعده فرمودند و دوباره با چرخ‌بال‌ها با معیت محترم وزیر صاحب فواید عامه‌ی کشور، دوباره فیروزکوه را به عزم هرات با چرخ‌بال‌های قول‌اردوی هرات که خدا ایشان را در هوا حفاظت فرماید، دوباره مع‌الخیر وارد شهر هرات شدند. از حضور همه‌ی‌شان در فیروزکوه متشکریم. از اینکه با دست خالی وارد شهر ما شده بودند، دست شان را پر، از خداوند آرزوگریم، گرچه همه مشکلات مان را والی محترم غور، با ایراد بیانیه‌ی دیپلومات‌مآبانه پیشکش پیش حضور ایشان فرمودند، مگر از سنگ صدا بود از ایشان نه. حضور همه کابینه را در غور انتظار داریم.