آرشیف

2015-1-29

دید بان کنار جاده

سرک سازی را از کمپنی افغان جرمن یــــاد بگیرید

 
 
کمپنی افغان – جرمن کار سرک تحت بازار چغچران را درجوزای سال 1388 با وزارت محترم فواید عامه طور پخته واساسی قرارداد نمود.این سرک بطول دوکیلومتر وچند صدمتر جاده مرکزی چغچران را شامل میباشدکه در شهر چغچران باعث ایجاد یک تحول وابتکار خیلی خلاقانه و شکوهمند شد چنانکه تاریخ نظیر آنرا تا کنون ندیده است.
این پروژه سال پار به افتخار کمپاین آقای کرزی به راه افتاد. ابتدا پروژه ساده به نظر میرسید اما همینکه وزیر شهر سازی بخاطر سرعت بخشیدن کار پروژه به چغچران آمد ، به پروژه رنگ دیگری داد وگفت که باید عرض این سرک کم از کم 30 متر باشد ازاینرو به کمپنی موظف هدایت داد تا عرض سرک را بحد مطلوب زیاد سازد.
کمپنی ایکه کار پیشبرد سرک را بعهده گرفت معروف به شرکت سرک سازی افغان- جرمن میباشد که یکی از معروف ترین کمپنی های جهان بحساب می آید. فردای آنروز که وزیر شهر سازی چنین دستوری را به کمپنی داد، کمپنی موصوف به انجینران خویش که همه تحصیل کردگان پوهنتون آکس فورد لندن بودند، امر نمود تا عرض سرک را زیاد سازند، آنان از طریق ماشین های مدرن خویش به درختان که درکنار جاده های زیر کار از طریق دکانداران غرس گردیده بودند تا برایشان سایه تولید کنند واز گرد وغبار بکاهند، حمله ورشدند وبیک طرفۀ العین همه آنهارا از ریشه کنده وبه بخاری های هیزمی فرستادند وبه دکانداران گفتند که ضرورت به این نیست تاازطریق درختان گرد وغبار را مهار کرد بل این کمپنی چنان سرک پخته واساسی ایرا میسازد که جاده اسفلت شده لندن به گرد آن نرسد.
مردم غورازشنیدن این حرف ها بسیار با وجد افتیدند.کمپنی به بسیار جدیت کاررا آغاز وبه پیش می برد چنانچه آنقدر ریگ درجاده انداخت که از محاسبه بیرون. خوشبختانه نتیجه اتخابات ریاست جمهوری با کوشش وصداقت کاری های یوناما وآقای کرزی تا چندی به تعویق افتاد وکار نیز با شدت تمام جریان داشت تا اینکه سرانجام نتیجه انتخابات اعلان شد. ازچند روز بعد آن انجینران قدری قیر از کدام جائی بدست آورده وروی سرک انداختند دیدند که قیر درخاک جذب نمیگردد. همان بود که احکام دادند که وقت قیر اندازی گذشته و کار باید درآینده موکول گردد. با این بهانه کمپنی رخت زمستانی را بست وبه دیار پایتخت رهسپار گردید.
در ماه حمل 1389 کمپنی دوباره به سری کار آمد ولی با تدابیر جدی تر وابتکارات کاری ذبده تر.این بار کمپنی انجینرانی را که تحصیل کرده بزرگترین پوهنتون ایالات متحده بودند، استخدام کرد. انجینران جدید پر معلومات وکار دیده چندین نوآوری نمودند که مهمترین آنها قرار ذیل اند:

  • تمام ریگ های سال گذشته را که روی سرک ریخته شده بود، دور نموده وریگ های جدید را جانشین آنها ساختند.

  • عرض سرک را نیم چند عرض ابتدا تنزیل دادند چونکه  شرایط تغییر یافت.

  • طول سرک را به نیم چند یعنی در حدود چیزی بیشتر از یک کیلومتر کاهش دادند.

  • جاده را برای یک هفته به ریگ ریزی و.برای یک هفته دیگر بروی ترافیک باز گذاشتند.

ولی از همه جالب اینکه این کمپنی با این انجینران تحصیل کرده وپر دبدبه خویش فیصله نمود تا این سرک را به آخرین پیمانه اساسی بسازد ازینرو ابتکار بیسابقه آنها در این شد که  جاده را بصورت نشانه ادرار گاو ریگ بیندازند وترافیک را بعین شکل فعال نگهدارند.
 دریوران باهمچو سرکی نابلد بودندو نمیدانستند که از کدام دست واز کدام سمت جاده را طی نمایند! ناچار به ترافیک مراجعه کردند وترافیک نیز اظهار نا فهمی نمود و گفت که تا حال بهمچو جاده  ئی سر نخورده اند، بهتر آنست که از خود انجینران کمپنی بپرسند ووقتیکه با آنان رو آورده شد گفتند که فرق نمیکند هر طور که دل شان میخواهد حرکت کنند منتهی ریگ های که بخاطر مسدودیت جاده ریخته شده، زیر تایر عراده جات نگردندو چنان حرکت کنند مثل اینکه داخل اداره محوطه یوناما درهرات میشوند.
اما دلچسپی روی کارسرک میباشد چنان سرکی که عقل انسان را خیره میسازد. بالای سرک همه روزه ریگ انداخته میشود ولی بقسمیکه شب ریگ اندازی گردیده وصبح ریگ ها از آنجا برداشته شده وبجای دیگر انداخته میشود. کمپنی یک رولر, یک گریدر ، یک اسکواتر، یک تانکر آب پاش  ولی دسته ئی بیش از8 نفر انجینربا تعدادی بیش از چند دستگاه لیول کاری دارد. هرصبح نام خدا انجینران لیول را روی سه پایه گذاشته واز طریق آن در می یابند که در این قسمت مقدار ریگ زیادتر انداخته شده وگریدررا خواسته مقدار ریگ اضافی را میتراشند باز فردا دسته دیگر با همان لیول آمده می بیند که مقدارریگ در این جا کم انداخته شده وفورا به ترک های کرائی دستور آوردن ریگ بیشتررا میدهند.بااین عمل کرد جاده مسدود میشود چون ریگ اندازی سبب این کار میگردد. به تعقیب ریگ اندازی گریدر آمده وریگ هارا هموار میسازد وبه پشت سرآن موتر آب پاش محل را آب پاشی میکند. بعد آن رولر آمده وریگ هارا با فشار بهم می چسپاند. درهمین حال ازدحام ترافیک بلند رفته ریگ جاده دوباره ناموزون میشود وباز انجینر دیگری آمده با همان لیول سطح ریگ ریخته شده را بلند می یابد وباز گریدررا خواسته ریگ اضافی را میتراشند عملیه بدینگونه تکرار میشود. چنین است نحوۀ کار پخته کاری سرک شهر چغچران وطریق پیشبرد کار آن.
انجینران بیک چیز اشاره میکنند وآن اینکه لیول های دست داشته شان ساخت هند است ازینرو ارقام را دقیق بدست نمیدهد و آقای کرزی تمام پول را به کمپاین انتخاباتی خویش بمصرف رسانده لذا پول موجود نیست تا لیول امریکائی خریداری شود ورنه انجینران نام خدا بی اندازه فهمیده اند قسمیکه  اگر گوسفند بزاید میدانند که بره بدنیا آورده است نه بزغاله.
نام خدا بهمچو کاری، مردم میگویند که این کمپنی دلش نمیشود تا چند روپیه به کسی داده وتعویض زخ چشم بگیرد تا خدای ناخواسته انجینران وماشین های لیولش نظر نشوند ورنه محشر برپا خواهدشد.
ازیکی از کارکنان این کمپنی پرسیده شد که این سرک چه وقت تکمیل میشود؟ او درجواب  گفت که این سرک بعد از پنج سال دیگر به شکل خیلی اساسی پخته میشود ازین خواطر کار اساسی همچو شیوه ئی بکار دارد.
در طی پنج سال کار، از طول وعرض سرک مطابق فورمول معروف سرک سازی ایالات پول دهنده 20 درصد کاهش می یابد تا به نقطه صفر برسد وهمینکه به این نقطه رسید، اتومات پخته میشود چنان پخته که دیگر هرگز به خامه بر نمیگردد.
چزاک الله به همچو سرک سازی وهمچو پخته کاری. هفت سال کار روی یک سرک یک کیلو متره که تا ختم سال پنجم  به صفرمتر تنزیل می یابد. مردم میگویند که همچو کاری  رذیلانه و عجولانه است ولی انجینران وکمپنی میگویند که مردم غور بحساب گاو وخر می آیند وفرق کار خوب وخراب را کرده نمیتوانند. پس شما خوانندگان قضاوت کنید که کدام طرف نشانی از خریت وگاوصفتی دارد؟ ماهیت کار سرک سازی این کمپنی بهمین منوال میباشد. 1500  متر پخته کاری در هفت سال.
 ولی فاصله میان کابل-  چغچران – هرات چند سال کارخواهد داشت ؟ چون این فاصله 759 کیلومترمیباشد که توقع میرود پخته واساسی کار شود. شاید بیش از یک هزارسال.  اینست خلاقیت، اینست ابتکار واینست پیشرفت. حال فقط این جمله سر زبانها است که سرک کی پخته میشود؟ ودیگر حرفی در این شهر نیست.
 به گفته امریکا دوستان، حرف کارهای دیگران از زبانها افتیده ست وجائی برای یاد آوری ندارد. فقط کار همین سرک است وهمین کمپنی وهمین صداهای ماشین های گریدر، رولر وچو چو آنها.
ممکن اگر عجله شود به این اطلاق گردد که عجله کار شیطان است  پس صبر بهترین چیز است.
 
 به امید تحمل صبر.
دیده بان کنار جاده
چغچران ، سرطان 1389.