آرشیف

2015-1-25

محمد سرور انوری غوری

سرک در خدمت مردم و مــــــردم در خدمت سرک

طوریکه شنیده ام سرک که با یک عالم سعی و کوشش انسانهای دلسوز در جـــــامعه درین اواخر از ولایت غور الی هرات کار آن روی دست گرفته میشود مایع افتخار غوریان وغیره هموطنانی میباشد که ازین سرک استفاده معقول مینمایند و مــــــــــــردم غتور اولین گام خدمت به خویش را که تا هنوز شروع نگردیده از خوشحالی زیاد جشن گرفته و شادمانی دارند . حرف که قابل یاد آوری میباشد اواین است که عمومآ سرک ها بنام شارگهای شهر ها،قرا و قصبات یاد میگردد اما با کمال تآسف که در نظر است سرک غور هرات مسیرش انحراف داده شود یعنی اینکه ولسوالی های دولینه ، شهرک وتولک که در مسیر سرک قـــــرار دارد و هم ولسوالی های پسایند و تیوره که به سرک نزریک میشوند بفراموشی سپرده شده و سرک از مسیر دریای هریرود الـــی هرات امتداد پیدا کند پس خود تصور کنید که اصل حرف در کجاست و چه میشود . بنده از جناب والی ، شورای محترم ولایتی ، وکلا وسناتور ها و تمـــام دست اندر کاران و شخصیت های پر نفوذ و سر شناس ولایت غور و رهبری وزارت محترم فوائد عامه و شخص وزیر صاحب تقاضا مینمایم تا خـــــــــدمت خویش را در آینده زیر سوال نبرده و دین وطنی خویش را مطابق به شعار دولت در خدمت مردم انجام بدهند . تا باشد همیش مـــــردم دعــا گوی آنها بوده و مشکل دایمی مردم حل گردد . و در غیر آن عواقب بعدی قضیه متوجه کسی خواهد بود که بالای همه موازین و مقررات پای میماند . تاکیدآ توجه مقامات را درین عرصه خواهانم تا سرک را از شخصی بودنش انحراف و بخدمت مردم قرار دهند .
 

 

وسلام
محمد سرور( انوری)غوری