آرشیف

2016-1-24

Shahla Latifi

سروده های کوتاه

 

زمان

با شکوفه ها

در ساحل گرم افسانه ها

با فرو ریختن هر برگ از شاخه ها 

و با سرانگشت برف ریزه ها 

فقط می پیچد

در نفس های من و تو 

و در قدم های متین رهرو جاده ها 

با سبکبالی روح و فنای لحظه ها

~~~~~~

وقتی دهنم را 

برای نوازش حس تو می گشایم

قلبم صاعقه می زند

و چشمانم

در بیهوشی حس شان به خواب می روند

~~~~~~~

دیری ست

قلب من غبار دارد

از مغزهای که دارند می رقصند

با ساز تجاهل

~~~~~~

بوسه هایت

عطر سیب کوچه باغ های دیروز را دارند

شهلا لطیفی
جنوری/ ژانویه ۲۰۱۶م