آرشیف

2015-7-18

Shahla Latifi

سروده موزون

تا به یاد من شکفتی رنگ مهتاب خندید
قُمری بستان شوقم از خیالات جهید
لرزه های نرم و دلکش در سراپای تنم 
با هوای خوش وصل ات بی محابا رقصید

(شهلا لطیفی)