آرشیف

2017-1-9

afrotan

سرنوشت ملی و نگاه مادی به آن !

پیوسته به گذشته بخش یکصدو چهل وششم :
میگویند دزدی که حین دزدی از پشت بام یک خانه پنجاه طبقه ای به پائین افتاده بود وقتی به طبقه بیستم رسید شکر خدا را کشید و با آواز بلند صدا زد که خدا را شکر تا اینجا که بخیر گذشت . 
چنانچه در مباحث قبلی نشان دادیم با دریغ وتأسف باید گفت که بیماریی  برخی ازدلالان روشنفکرنمای معتاد و طماعی که درشفاخانه ای  بنام افغانستان اشباع میشوند چنان واگیرو با سرعت و شدت به همه سوپراگنده میگردد که ازهراندیشه وتفکری که سالهای سال در سینه های خود پرستاری میکردند  نه تنها عبور نموده اند بلکه بسیاری از دو آتشه ترین فعالان احزاب و حرکت های چپ وراست مذهبی  که ریشه در تاریخ باستانی ما دارند با شعار ها و هدف های ایدیولوژیک خویش وداع گفته اند و پیوسته  شعار خدا حافظ مردم سر داده اند .

 

ادامه مطلب در اینجا