آرشیف

2016-6-27

afrotan3141

سرنوشت را از سر بــایــــد نوشت !

ازچندی است که هرچند سعی نموده ام تا  درهر یکی از یادداشت هایم خواننده گان ارجمند را ازآنچه که به عنوان نخستین و مهمترین پاسخ دربرابرعملیه ای بنام " چه باید کرد ؟ مطرح است معطوف بدارم اما از تماس ها ی تلفنی و ارتباطات الکترونیکی عزیزان گرانقدری که با تماسهای گرانقیمت  شان بر این حقیر منت میگذارند و آنچه را که ازاین قلم طراوش می یابند استقبال مینمایند ، بنأ ابتدأ باید به عرض برسانم که بنابر مشغله های زندگی اگر نتوانیسته ام به یکا یکی از آن بزرگواران پاسخ ارائیه کنم مراتب عذر خواهی ام را بپذیرند . 

 

ادامه مطلب در اینجا