آرشیف

2014-11-24

فرزانه صمیمی

سرنوشت تلخ
سـر نـوشـت تـلـخ  در لبخند من غم  ریخته
ا یـن دلــم دیـــرســـــت در هــــــم ریــخــتــــه 
 
یک نفر از روز ها ی من بهشتم را گرفت
دســــت نــــا اهــلی درون مـن جـهـنم  ریخته 
 
من وجودم سست شد پاشیداز هم خرد شد
برگهای عمری من خواند ند عـاشق پیشه ام
 
جـشـمـایـم ابــرویـم را در عـالـم ریـخــتــه
هـــرکـجـــا پــا مـیــگـزارم بـــاز ادم ریـخـتـه