آرشیف

2015-1-28

نقیب الله ابراهیمی

سرمایه ی خــوبـــــــان !

با ادب باش که تکلیف جوانان ادب است
فرق ما بین بنی آدم و حیوان ادب است

راحت روح زنان زینت مردان است
با ادب باش که سرمایه خوبان ادب است

آیه آیه همه جا سوره ی قرآن ادب است
با ادب باش که اندر همه جا یابی راه

در قیامت نشود روی سفید تو سیاه
همچو یوسف به سر تخت بر آیی از چاه

با ادب باش که سرمایه ی خوبان ادب است
آیه آیه همه جا سوره ی قرآن ادب است

گر تو خواهی که دلت در دو جهان شاد شود
همه کس از سخنت خُرّم و دلشاد شود

خاطرت یک سره از رنج و غم آزاد شود
با ادب باش که سر مشق جوانان ادب است

آیه آیه همه جا سوره قرآن ادب است
بی ادب می شود از فیض الهی محروم

خویش را می کند از جهل شقاوت معدوم
از احادیث و روایات به ما شد معلوم

شرف و منزلت مرد سخندان ادب است
آیه آیه همه جا سوره قرآن ادب است

گشت از علم و ادب مذهب اسلام عیان
شرح این مسئله امروز نگنجد به بیان

خوش بود گر محک تحریر آید به میان
محک خالص کافر ز مسلمان ادب است

آیه آیه همه سوره قرآن ادب است
مرد را معرفت و علم ادب می باید

روح را لذت تفریح و طرب می باید
گرچه در کسب هنر رنج و تعب می باید

آن که هر مشکل از وی شود آسان ادب است
آیه آیه همه جا سوره قرآن ادب است

تقدیم به برادرانی که با یکدیگر بی ادبی می کنند !

 

نقیب الله ابراهیمی مقیم ایران

تاریخ:1391/6/30