آرشیف

2018-7-24

سرطالبان آخر ازآغوش گرم امریکا بیرون شد

سرطالبان هم آخراز آعوش آمریکاء بیرون شد
درطی  ده اخیر پرسش های زیادی مطرح ولاجواب باقیمانده  است  که چکونه گروه طالبان ظهورکردند ؟ و چگونه ازهم پاشیدند ودوباره گروپمان گردیده ودها پرسش دیگر وجود داشته ودارد. ولی چیزیکه واضح است نقش مرکزی ورهبری کننده  سازمان اسخبارات نظامی پاکستان ، امداد های سخاوتمندانه وسرسام آورشیخ های عرب درسازماندهی ، تمویل ، تجهیر وگسیل ساختن آنها درکشورما برای قلع وقم ساختن نیروهای مقاومت ومخالف  جهت رسیدن به اهداف مغرضانه (پاکشتان وسایر قدرت های منطقه وجهان که درنتیجه افغانستان را به یک جزیره جدا ازدنیاء  به یک  وحشت گاه مبدل ساخته ونگهدارن) اگرکمی به پسمنظربرگردیم گروه طالبان از همان روزهای نخست اعلام موجودیت شان این حدث وگمان وجود داشت که پروسه طالبان یک پروژه امریکائی است زمانیکه  گروه کوچک ازطالبان  باکمیت پنجاه نفرازبندرسپین بولدک مرزمشترک میان افغانستان وپاکستان تحت رهبری یک شخص گم نام که هویت وشخصیت فزیکی آن تااکنون مورد سوال است  شروع به فعالیت نمود ودرظرف ۴۸ ساعت خودرا به مرزها ئی هرات رساند وبه کمترین مدت زماتی بیش از۸۵ فیصد خاک افغانستان تحت کنترول وحاکمیت  آوردند. و زمایکه به دروازه های کابل رسیدند میرمن رفایل معاون وزارت خارجه امریکا اعلام داشت که ، ما ازنزدیک بارهبری طالبان درتما س هستیم  واوضاع را دقیق نظارت میکنیم  این پیام واضح میرساند که زدوبند های میان طالبان ومقامات امریکائی وجود داشته است واین موضوعات نیزدرکتاب تحت عنوان ازکابل تا واشنگتن نوشته محترم دکتورخلیل زاد نماینده امریکا درافغانستان ، عراق وسازمان ملل متحد کم وکان  مهر صحه گذاشته وازتماس مکرر شخص ایشان باطالبان به دستوروزارت خارجه وشخص جورج واکربوش رئیس جمهوروقت امریکاء درحل وفصل قضایائی کشورما چینه زنی داشتند .ازجانب هم رهائی پنج نفرازمقامات ارشد طالبان اززندان گوانتانامو وایجاد دفترسیاسی برای آنها درقطرنمونه های ازسیاست های پس درآمد امریکا است که برای تطبیق اهداف شان دنبال مینمایند .
حادثه یازدهم سپتامبر۲۰۰۱ حمله به  اهداف امریکا ازجانب اوسامعه حامی وکمک رسان عمده  طالبان وسرکشی طالبان درعدم تسلیمی اوسامعه به امریکا خشم کاخ سفید را برانگیخت تا دربرانداختن قدرت وحاکمیت طالبان اقدام نماید ولی با آنهم رهبری طالبان به همکاری مستقیم سازمان استخبارات نظامی پاکستان صحی وسالم به پاکستان رفتن
اینکه طالبان چگونه دوباره گروپمان گردیده اند واکنون درمقابل تمام جهان میجنگند یک پاسخ روشن وواضح دارد که حامی وپشتبان بزرگتر ازپاکستان وشیخ های عرب دارند به عقیده من قدرت های بزرگ پیش از کشت دادن حریفان  شان راه بیرون رفت خودرا ازمعضله زیرکانه جستجومیکنند اما انسان های ضعیف تنهاپیش پا خودرا می بینند  کنون رهبری طالبان هم ازیکطرف باموجودیت امریکائی ها اعلان جهاد میدهند وازجانب دیگر باب مذاکره با امریکائی ها پیشنهاد وانجام میدهند این حرکتهای سیاسی طالبان که فاقد کلتورسیاسی است به اصطلاح مردم عوام درنتیجه سرشان ازآغوش گرم امریکاء برامد ووابسته خود را سابت ساختند ودرکشتن افغانهای  بیگناه پاسخ واضح دراجیر بودن طالبان است. آقای حکمتیاررهبر حزب اسلامی هم سوگند یادکرده بود که (ازامت پیامبرنباشم تازمانیکه یک سرباز امریکائی به افغانستان باشد من کابل نخواهم رفت درصلح ومذاکره باز نخواهم کرد آخرمعلوم گردیدکه چگونه توسط که وپادرمیانی کیهابا دولت افغانستان وامریکائی ها وارد مذاکره وگفتگو شدند .