آرشیف

2014-12-12

اخترمحمد اخگر

سرزمین پریشان

در وجود ناتوانت ،از زمانــه رازهاست
درنگاه بی نشانت ، از زمانه راز هاست
—-
رنج بسیـــــــار وامیـــــــــدت بس دراز
در دل پیر وجوانت ،از زمانه رازهاست
—-
نفــــــرت وخشم واســارت  ســـوخـــــتت
در همه شور وفغانت، از زمانه رازهاست
—-
کیست؟ تا یکـــدم به فکــــرت در شـــــود
در غم ودرد نهانت، از زمانه راز هاست
—-
ای وطـــــن ! ای مــــادر زیبای مـــــا !
در نزاع این وآنت، از زمانه راز هاست
—-
کــاش میشـــد ! یک نفس بی غـــم شـــوی
باخم وپیچ  زمانت، از زمانه رازهــــاست
 
 11/دلو/1390