آرشیف

2016-3-16

ahmadqiam.1919

سرزمین عجایب

سرزمین عجایب

سرزمین که شرافت وانسانیت تان به اساس لباس تان تعین می شود کجاست، سرزمین که دانش تان با ثروت و پول تعین می شود کجاست است، سرزمین که شخصیت تان با نوعیت موترتان تعین می شود کجاست، سرزمین که غیرت وشهامت مردانش به لت کوب کردن زنان تعریف می شود کجاست، سرزمین که ثروت تان بر معیار گرفتن رشوت وقاچاق تعین می شود کجاست، سرزمین که ثروت از را نا مشروع تبدل به الگوبه سایر مردمش می شود کجاست است، سرزمین که بهترین جایگاه را از نگاهی فسادی اداری دارد کجاست، سرزمین که افتخاربزرگترین تولیده کننده را همیشه بخود دارد کجاست، سرزمین که اتباع مملکت ان چوب سوختی جنگ های نیابتیست کجاست، سرزمین که بزرگترین بازیچه ای قدرتهای منطقوی وجهانی است کجاست سرزمین که ازجهاد شان کشورها دیگر صاحب سلاح هستوی می شوند کجاست، سرزمین  که همه دار ندارخود را بخاطر اسلام وخدا بر باد می کنند ولی بخاطر رسیدن به قدرت حاضراند جان مردم مان بی گناه خود را بیگریند کجاست، سرزمین که جهاد گران ان بخاطر خدا ورسولش تاسیسات عام المنفعه را نابود نمایند کجاست ، سرزمنی که جهاد گرانش  خانه ای پروردگار شان را به انتخار وبم نابود می کنند کجاست بلاخره  سرزمین که اسلامیت تان به اساس ریش تعین می شود کجاست ! "قیام "