آرشیف

2020-7-11

محمد دین محبت انوری

سرزمین سیاه

تیره بختی مردم از زمانی آغاز شد،که رحم ووهم زمانه جولانگه دست اشخاص بی مروت وبی ظرفیت شدند وهرکسی که فاسد،بی رحم وظالم است درنظام جایگاه خوبی گرفت وبرسرقدرت ومسند حیله گری دوام یافت.فریب واغواگری موضوع داغ روز و صدای فریاد ها شده است وصدای عمل ازعالم رفت که رفته است. ضعف ودرهم ریخته گی دولت دربرابرهرفرد جامعه ظلم خودکامه گی نظام آشکارا به چشم میخورد وطناب کشمکش وکشش قدرت بردست بازیگران خداناترس هر روز درواز ترمیشود.
آشوب گری وجنایت دلهای مردم را مالامال ازخشم ساخته است اگراین خشم ها مدیریت وهدایت شود پایه های هرگروهی تبه کار را ازبیخ وبن میکند.
به گفته نویسنده مشهور روس شچدرین( راه شهر جهالت بسوی شهرعقل ازشهرآشوب ها میگذرد)
جنگ تقسیم قدرت وجمع آوری ثروت درنده خوی  رسم وراه باداران خارجی شده که درپشت پرده یک چیز ودرسخن چیزی دیگر به مردم وعده میدهند. درد مردم چند برابرازرنج وغم نصیب وقسمت قابل تصور بوده ودر رویاها چنین حالت ودوام بدبختی راگاهی خدایان سرزمین به کفرنشسته هم به خواب ندیده بودند. مردم که یک پا درجهل وپای دیگر درگودال نفاق وخودکشی بند مانده باشد را کسی نمیتواند ازین مصیبت همه گیرنجاب دهد مگر اینکه عقل بهم ریزند وبساط دشمنی وخودخواهی رابرچینند ودل بستگی به صلح ،عدالت وراه اسلامیت را با یکدلی وهمزبانی ازدل وجان به پذیرند ودنبال رنگ ونجات نروند تا نابسامانی های چندین دهه را سامان داده وآفتاب حق را ازافق سرزمین سیاه بسوی روشنی وخوشبختی زمین خدا ببریم ودل به این دنیا ومظالم آن نه بندیم. هرچه حق است بدانیم وغیرآن را نخواهیم خیلی مشکل شده که حرف حقیقت راهمه مردم بدانند وقبول کنند وازآن پیروی نمایند. اما هنوز هم درهای توبه بسته نشده است. مسلمان میبایست مسلمان حقیقی باشد وکافرهم کافرواقعی بماند.

پایان
15 سرطان 1399
شهر فیروزکوه
 محمددین محبت انوری