آرشیف

2016-1-12

سعدالدین غوروال

سرتاج عزیز سخنگوی طالبان ویا مشاورنخست وزیر پاکستان
 
 
 
 
 
سرتاج عزیز سخنگوی طالبان ویا مشاورنخست وزیر پاکستان:
درطول چهارده گذشته دولت مردان پاکستانی همواره تلاش نمودند جهت رسیدن به اهداف نظامی وسیاسی شان گروه های متعدد ازدشمنان مردم افغانستان را درخاک کشورشان سازماندهی ، تجهیزوتمویل جهت اعمال تخریبکارانه به کشورما گسیل نمایند ، زمانیکه به نحوزیر فشارقرار گرفته اند ماهرانه دریک دست پیام نامه صلح ومذاکره وبه دست دیگر سلاح ومهمات جنگی داشته وهمیشه بمثابه سخنگوی همین نیرویهای مخرب عمل نموده است  حالا مردم افغانستان به ویژه دولت مردان ما پاکستانی ها را  به خوبی شناخته باشند که نقش یک ژاندارم را درمنطقه بازی میکند وخاک کشورخود را منطقه امن ومصون برای نیروهای هراس افگن جهت ادامه جنگ ومداخله درامورهمسایه های خود به ویژه کشورما مبدل ساخته است . روند کنونی مذاکرات چهارجانبه صلح هم همان صحنه ازنمایش سیاست های  تازه پاکستانی ها است که به تصویرکشیده اند .این سناریوی جدید هم بدون کدام نتیجه مثمرپایان خواهد یافت وچند صبای دولت مردان پاکستانی ذهنیت عامه را مصروف میسازد. سخنان دیروز سرتاج عزیز مشاورنخست وزیرپاکستان که بمثابه سخنگوی طالبان عمل نمود یکباردیگر به وضاحت نشان داد که همه کاره قضیه دولت مردان پاکستانی است نه  گروه طالبان .دولت ومردم افغانستان باید متحدانه از موضع قوی درین مذاکرات عمل نموده وبرخورد قاطع داشته وهیچ نوع پیش شرط را نه پذیرفته به هیچ کس وهچ گروه امتیازندهد  جواب سلاح را به سلاح ، مذاکره ودیالوگ را به دیالوگ بدهد ازجانب هم موضع گیری وکارکردهای خودرا درروند  مذاکرات وپروسه صلح کنونی بطورشفاف به اطلاع مردم افغانستان برساند اعتماد به جانب پاکستانی ها تیشه زدن به پای خوداست زیرا دولت مردان اسلام آباد بحیث حامیان گروه طالبان درقبال افغانستان هیچ وقت صادقانه عمل نکرده ونخواهند نمود. پیش شرط ها درجلسه چهار جانبه اسلام آباد خود نشان داد که پاکستان ازافراطی ترین افراد وگروه ها حمایت نموده  جهت رسیدن به اهداف نهائی خود به این نیروها نیازداشته برای استفاده ازآنها حمایت  نظامی ومالی مینماید
به عقیده من دولت افغانستان تا رسیدن به اهداف نهائی درپروسه صلح ومذاکرات فقط به جانب پاکستان وایالات متحده  توجه خودرا معطوف داشته وطالبان  یک گروه است که اسلام آباد بحیث افزارازآنها استفاده مینماید اگرپاکستانی وامریکائی صادقانه عمل نماید طالبان یک روزهم نمیتواند به جنگ ادامه دهند ودربرابرنیروهای امنیتی مقاومت کنند
همین حالا تمام رهبری وافراد طراز اول طالبان درپاکستان درپهلوی خانواده هاش شان زنده گی مینمایند . طالبان یک گروه وابسته به سازمان استخبارات نظامی پاکستان ازخود هیچ نوع استقلال فکری واراده مستقلانه ندارد .آنها اگرواقعآ افغانها  میبودند اراده وهویت افغانی  میداشتند امروز سرتاج عزیز به نماینده گی ازآنها صحبت نکرده درمیزمذاکرات شرکت نمیکرد
حالا این موضوع مربوط به رهبری دولت وحدمت ملی است که ازکدام موضع دراین مذاکرات شرکت نموده این روند را ازیک موضع قوی ویا ضعیف دنبال میکند.  من به این عقیده هستم اگرپروسه مذاکرات به هر جانب که باشد بطورشفاش توام با مشوره به تمام نهاد های مدنی با درنظرداشت رعایت واحترام به قانون اساسی کشور ، حفظ حقوق حقه زنان کشور پیشبرده شود انشاء الله هیچ مشکل باقی نخواهند ماند