آرشیف

2022-2-9

رفعت حسینی

سربلند

۱

مغرور وسربلند

              زیبایی ات

                         رسید.

۲

ازدست خویش خواهی

                 وزژرفنا رَستم.

۳

ازاول جوانی

این را به خویش گفتم:

[ باید شکسته باشم.]

۴

زیباییت چو آمد

یکبارگی شکستم

و

    سربلند گشتم.

.

۲۰۲۲ ترسایی

جرمنی

…..

..

.