آرشیف

2019-6-6

گل رحمان فراز

سرباز کشته می شود و طالب آزاد می گردد

 

فرمانده فواد اندرابی دیگر با ما نیست

دردا و حسرتا که خیلی زود رفت و آرزو هایش در خاک برده شد

دوست عزیز

آرام بخواب، تو تا آخرین قطره خون مبارزه کردی و در مقابل قسم ات (نابود سازی دشمنان خاک) کم نیامدی

فرمانده رفیق

تعهد تو (خدا، وطن، وظیفه) بود که سر را فدای شان نمودی و از خود فتح و افتخارات بجا گذاشتی

اندرابی عزیز

هم اندراب و هم عمق دره های کشور و اوج قله های افغانستان رشادت، شجاعت و صداقت در وظیفه تان را فراموش نخواهد کرد

شهید لالا فواد

ببخش که دیروز وعده خلاف شدم و نتانستم از خودت و فرمانده محمود اندرابی در دهکده ام پذیرایی کنم، شاید نصیب همین بوده است تا دیدار به ابد صورت گیرد.

"جگرن فواد اندرابی در آسمان اردوی ملی افغانستان همچون شاهین میدرخشید. خوب میرزمید، قاطع عملمیکرد، با طالبان مدارا نمیکرد، بلکه میکشت. نترس بود. طالبان تروریست با شنیدن نامش به وحشت میافتادند. امروز شهید شد. خبر شهادتش وجودم را لرزاند و پاهایم را سست کرد. چه خوش رزمید و چه سوگمندانه بخفت."

سرباز عزیز

رشادت و فتح شما در نبرد های تیوره و دولتیار در برابر مخالفین دولت هیچگاه فراموش نخواهد شد، راه تان پر نور، گور تا گلگون، مسیر تان راست، جایگاه تا برین خواهد بود.

نمی توانمباور کنم، دیگر پرسشگر احوال مان نباشی

لالای کوچک ات 
گل رحمان فراز

سرباز کشته می شود و طالب آزاد می گردد