آرشیف

2015-9-29

نثار احمد کوهین

سد سکندری:

سقوط استان قندوز گویایی یک معامله و تکرارتجربه دیروز است.
من درکشور زندگی میکنم که مردم اش مصروف تجربه کردن هستند نه تجربه آموختن. اگر سری به صحفه های تاریخ افغانستان بزنیم تجربه، پشت تجربه را مشاهده میکنیم ومیخوانم؛ پری روز انگلس، دیروز شوروی و امروزامریکا. شیوه های بازی یکسان ونحوه ویرانی، جنایت و خیانت مشابه هم دیگر هستند؛ با اندک تفاوت و آن تفاوت را هم می توان تفاوت زمانی تلفیق نمود.
در روز نخست تشکیل حکومت نامشروع و امریکایی زاده به عنوان یک دانشجو وفرزند این وطن روشن و واضح بیان داشتم؛: دولت که پایه وزیر بنای مردمی نداشته باشد نمی تواندحکومت کند وسبب بدبختی وتباهی ملت می گردد؛ اماخوش باوران وامریکایی نظران اظهارات مراشوخی تلقی نموده و سخن اضافی عنوان نمودند. از نخستین روزهای تشکیل این حکومت تا اکنون درین وطن چی جریان دارد؟ یکبار صادقانه ومسولانه دربرابرانسان هم نوع،هم وطن و وجدان تان بیندیشید!!! بدون شک اگربرادر،پدر،فرزندوعزیزان ما،درین حوادث جان میدادندوجدان مابیدار می شد،درک ما کار می کرد،تمامی توانمندی خویش را به کار می انداختیم و هرگزازدو دلقک،امریکایی صفت وبی لیاقت و حامیان لنگ ولواش شان دفاع وحمایت نمی کردیم .اگردیروزوامروز وابسته گان ما در محاصره چندهیولای پاکستانی وجنایت کاران تاریخ می بود می فهمیدیم که چی اشتباهی را مر تکب شده یم!!!
میدانم انانیکه امروز حتا وقت خویش رابرای خواندن این نامه تلف نمی کنند زود است که باچشمان پر از اشک وخون آلود،باچهره ی پر ازخاک وباجسمی پر از بوی بروت ودود، حال واحوال انانی را به یاد می یاورندکه امروز حتی یک غم شریکی با ایشان نداشتند.جنگ در افغانستان پایان ناپذیر است؛ راه نجات ازجنگ به سدتسخیر ناپذیری سکندری مبدل کردیده است. در طول تاریخ آریانا کوچک شده وبایدکوچک ترشود،نه اجداد ما توانستند خاک آریانای دیروز را حفظ و نه هم ماتوانیستیم خاک خرا سان امروز راحفظ کنیم وفقط انانیکه از وحشت کده برآمدند توانستندزندگی بهتری داشته باشند. باانسانهای بی باوربه عقاید وجزم نگر با قدرت  نمی شود زندگی کرد.
ای ملت سوختن وساختن کار انسان نیست حتا کار حیوان نیست انانیکه در برابر رسالت خود بی مسولیت هستند نام حیوان سرشان حیف است.

برخیزیدوگرنه شما بر می خیزانند!!!
بیدار شوید وگرنه شمارا بر دار می کشندوبعد بیدار می کنند.

کوهین
6/7/94-فیض آباد