آرشیف

2015-1-25

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

سخن از مــــــن قضاوت از شما

 
آری به گونه ای که همه شهروندان مرکز غور در جریان اند والی غور محترم محمد اقبال خان «منیب» از آغاز کارش تا پایان کارش که دیروز بود رد پائی در عرصه های ساختاری در سراسر غور بجا نگذاشته اند، ایشان در جلسات رسمی که با نماینده های جامعه دنیا داشت خیــــــــــــــــــــــــلی خودشان را مصروف نشان میدادند در حالیکه جزء از یک امضاء نه بلکه از امضاء ها از ایشان در عرصه ها اداره نا سالم باقی مانده است بفرمایند خود ایشان هنوز حیات بسر میبرند با وصفی که در غور حضور ندارند از کار هائیکه در خوشبختی مردم غور انجام داده باشند که در دوسیه شخصی شان ثبت باشد یا الله ارائه نمایند اقبال را که من میشناسم گارد شخصی از خود داشته اند و به خود زنده گی میکردند روز های نخست در بیانات تکراری که ایراد میفرمودند خوش بینی نسبت به غور نشان میداند مگر در پایان عمر شان غور را اهمیت نمیدادند و خود شان را تک تاز و حاکم به حق غور به حساب داشتند. آری جرنیل های خود مختار، کرنیل های خود مختار را در دور بر خود داشتند تربیه میفرمودند: مگر مردم بیدار غور در جریان فساد، نفاق، شقاق را که داشتند کشت میکردند آگاهی کامل داشتند.
شورای محترم بازرگانان غور تاریخ 03/07/1389 از طریق بلند گو های مسجد جامع ضدیت شان را با همه بیداد گری های که ایشان در عرصه های ساختاری از خود بجا گذاشته بودند انتقاد کردند خیلی با بیداری و با سازماندهی قوی زیر رهبری این شورا دیگر شورا ها بسیج شدند:

 1.      شورای محترم ولایتی غور

 2.      شورای علما و روحانیون غور

 3.      شورای اخوت اسلامی

 4.      شواری محترم زنان غور

 5.      شواراهای همبستگی ملی مقیم مرکز غور و حومه های مرکز غور

 6.      ریاست محترم صحت عامه غور

 7.      ریاست محترم شفاخانه ولایتی غور به رهبری داکتر صاحب جمعه گل «یعقوبی» رئیس محترم شفاخانه

 8.      ولسوالی های نه گانه غور ویژه مردمان همواره در صحنه مردمان لعل و سرجنگل آماده شدند تا از لعل راهپیمائی را به سوب مرکز غور آغاز نمایند مگر شورای محترم بازرگانان رزم ایشان را به دیده قدر نگریست و ایشان را معطل قرار فرمود.

 9.      تمام رسانه های آزاد و مردمی مقیم مرکز غور

 10. فدراسیون جوانان ورزش کار ولایت غور

 11. همه آموز گاران و شاگردان لیسه های مرکز غور

 12. دار المعلمین غور

 13. ریاست محترم احیاء و انکشاف دهات غور، همبستگی و همسوئی شان را از شورای محترم بازرگانان غور اعلان فرموده اند و سه روز این والی خود کامه به روز به دسترخوانش نان نداشت میگویند شب هنگام میتوانسته اند بگونه فخر، طلب، گدائی از خانه های دور از شهر نان فرا چنگ آورده میتوانسته اند تا خدای ناخواسته گارد شخصی اش با مخالفت با والی خود کامه غور قرار نگیرند.

اخیراٌ در روز هائیکه به کریزیس به سر میبردند بفروش املاک دولتی دست یازیدند. توانستند املاک مدیریت پست ریاست محترم تکنالوژی معلوماتی را که در جوار مسجد جامع احمد شاه مسعود قرار داشت بالای دو تن از شخصیت های غور به نرخ لیلام به فروش رسانیدند که ارگان های محترم کشفی را فرا میخوانیم تا سبب سازی فرمایند و این املاک را دوباره به ریاست محترم تکنالوژی معلوماتی برگردانند.