آرشیف

2019-11-14

سخنی چند در رفع ابهامات تاریخی
به اساس مطالعات باستانشناسی و گواه اسناد تاریخی تمدن افغانستان از زمانه های پیشین، و از آغاز ادوار اسلامی تا عصر حاضر بسیار غنی و بارور است، اما نظر به عواملیکه باید بدان اشاره کرد فرهنگ غنامند و باستانی افغاستان بصورت عمومی در سطح جهانی اغماض گردیده و بجز از کتابهای که بطور مجزا درین رابطه نوشته شده در کتابهای معیاری تاریخ هنر جهان نامی از تمدن و هنر افغانستان دیده نمیشود. شاید برخی از خاورشناسان غربی بخاطر عدم معلومات چنین برداشتی از تاریخ ثقافت و تمدن افغانستان داشته باشند، و یا اینکه با در نظر داشت ملحوظات سیاسی عمومیت گرایی های نادرستی را بخورد دیگران داده اند. ولی بهر حال باید این موضوع با دقت ارزیابی و تحلیل گردد تا این ابهام در پرتو مطالعات اکادمیک تاریخی مبرهن و روشن شود.

ادامه این مطلب در اینجا