آرشیف

2021-1-21

عصمت الله راغب

سخنی چند در باب کتاب «روشنگری افسون»

روشنگری افسون اثر نام آشنای دکتر یعقوب یسنا که اخیراً در بازارهای کتاب افغانستان گُل کرد و پس از چاپ بلا فاصله توجه اکثریت از خوانندگان و اهل مطالعه در کشور را نیز به خود جلب نمود.
بنابر تبلیغات گسترده در خصوص این اثر اینجانب نیز یکی علاقمندان مطالعه این مرقومه شدم، سر انجام خریدم و خواندم.
 دکتر یعقوب یسنا هدف از انتخاب نام «روشنگری افسون» برای این اثر را گفته است که معنای انتخاب این نام؛«برخورد نقادانهی گرایش به نادانیها و اغوا شدگیها است. یعنی برخورد نقادانهی گرایش به نادانیها و سادهانگاریها از چشمانداز معرفتی ارایه شده است که چشم انداز معرفت فلسفی مدرن و پسا مدرن را در بر میگیرد».
ناصر مقصودی موسس انتشارات مقصودی که زحمت چاپ اثر را کشیده است تحت عنوان سخن ناشر گفته است؛«نویسنده در این کتاب به نقد سادهانگاری معرفتی، هستیشناسی، ذوقشناسی و علمی- آموزشی در مناسبات فکری و فرهنگی جامعهی افغان پرداخت است». در نتیجه میشود گفت که مولف این کتاب هدف خود را از نوشتن این اثر عبور از سادهانگاریهای فکری و فرهنگی جامعه افغان الی رسیدن به جامعه عقلانی و مدرن عنوان کرده است.
بیگمان این اثر از سوی افراد زیاد در سطوح مختلف جامعه مورد استقبال قرار گرفت و کلمات توصیفی زیاد نثار استاد یسنا به عنوان آفرینشگر این اثر شد. بنده نیز چاپ و تکثیر این اثر وزین را برای جناب استاد و جامعه کتابخوان افغانستان خجسته باد میگویم. همانطوری که هر اثری در پهلوی مزیتهای فراوان دارای کاستیهای نیز است. اثر موجود نیز یکی از آن اثرهای است که بنابه داشتن محتوای جدی و بدیعی واکنشهای مثبت منفی را نیز به همراه دارد؛ اما من بدور از ریز پردازی به محتوای این اثر، بطور کلی برداشت خود را در زمینه این مرقومه به گونه ارایه میدارم:

  1. در ابتدا باید بگویم که جسارت استاد یسنا به عنوان نویسنده این اثر قابل ستایش است. او یکی از معدود نویسندگانی است که توانسته/میتواند منظور خود را بیهیچ هراسی برای مخاطبانش بگوید. ناگفتههای گفته شده در پیوند به برخی مسایل مربوط به دین، فرهنگ، سیاست و کمی هم قومیت …در این کتاب واقعاً جدی است.
  2. تفنن ادبی و خلق اصطلاحات و ترکیبات جدید زبانی در این اثر یکی از موضوعات است که دکتر یسنا توانسته به آن فایق آید. اگرچند که در برخی جاها حتا محتوا قربانی بازی با کلمات شده است.
  3. تشخیص و پرداختن به  برخی از موضوعات جامعه سادهانگار و راههای گذر از آن بسوی جامعه عقلانی و مدرن یکی دیگر از ویژگیهای این اثر است. بسیاری از مقالات که در این کتاب ارایه شده است واقعاً جدی است که میتواند چشم انداز خوبی برای عبور از ساده انگاری و رفتن به مسیر عقلانیت باشد.

اما از نظر من کاستیهای هم در این اثر به چشم میخورد که نیاز به تذکر دارد:

  1. عدم پرداختن به موضوع واحد. این کتاب چیزی شبیه دکان عطاری است که در آن هرچیزی است. از فلسفه، تا سیاست، اجتماع و ادبیات …
  2. چیزی شبیه هجونامه؛ در بخشهای زیادی از این کتاب دکتر یسنا ارزش کتاباش را در جایگاه یک عقدهگشایی کار فیسبوکی تقلیل داده است. در چندین جای از این کتاب به آقای سید رضا محمد و یاسین نگاه مسئول اتحادیه نویسندگان حمله شده است. من فکر میکنم تاریخسازی یک عقده چند روزه فیسبوکی کاری است اشتباه، در حالیکه دکتر یسنا از شدت خشم که داشته الی فروکش شدن خشم‎اش از هیچ حملهی نسبت به دوستان قدیمیاش دست برنداشته است.
  3. هیچانگاری و قضاوت یک طرفه؛ دکتر یسنا نه تنها دو تن از شاعران و نویسندگان را تا جایگاه "خرمگس" به مفهوم رایج افغانی تنزیل جایگاه داده است، بلکه سایر شعرا و نویسندگان مطرح کشور  نیز از حمله قلمی آن مصون نمانده اند. یعنی ایشان بدون اینکه اندکی از هنر آنها نیز بگوید یکسره عیبهای آنها را کنار هم قطار میکند که من این کار تقلیلگرایانه استاد یسنا را منصفانه نمیدانم.
  4. کاش آقای یسنا مجموع مقالاتاش را به لحاظ رشته دستهبندی میکرد، یعنی هر بخش از کتاب را سر جایی خودش به عنوان کتاب تدوین و تکثیر مینمود.  نویسنده به عنوان استفاده از فرصت کوشیده است تا هرچه نوشتهی که دارد بخاطر جلوگیری از نابودی در این کتاب ضمیمه و چاپ کند که این همه بهم ریختهگی محتوا به باور من شاید برای خوانند گان اثر خیلی ها هم خوشایند و جالب تمام نشود.
  5. داشتن برخی از اشتباهات املایی و تایپی که به برخی از آن ذیلاٌ اشاره می گردد:

هنرهای تجمسی/ هنرهای تجسمی پاراگراف 1 ص 34. متدوام/ متداوم پارا 1 ص 36. اجتماعیای/ اجتماعی‎ای پارا 1 ص51. مدهبی/مذهبی پارا 3 ص 61. تدوام/ تداوم پارا 2 ص 68.  متدوام/ متداوم پارا 2 ص 73.  اندیشدن/ اندیشیدن پارا 3 ص 85.  قطع/ قطعه پارا 2 ص 89. دروه ی/ دوره ی پارا 2 ص 93. دروه ی/ دوره ی پارا 3 ص 93. هرینه/هزینه پارا 3 ص 95. استدال/ استدلال پارا 2  ص 98. امپرتور/ امپراتور پارا 2 ص 101. تدوام/ تداوم دومرتبه در پارا 2  ص 114. لزره ها/ لرزها پارا 1 ص 115. آفرنیش/ آفرینش پارا 2 ص 139. سادهشده/ ساده شده پارا2 ص 158. سادهانگارانه/ ساده انگارانه پارا 3 ص 158. نمونهی/ نمونه ی پارا 1 ص 160. قاعدهاش/ قاعده اش پارا 2 ص 161. شیوهها/ شیوه ها پارا 2 ص 161. کردهاند/ کرده اند پارا 2 ص 162. نرمابزاری/ نرم ابزاری پارا2 ص 164. تعین/ تعیین پارا 3 ص 168. قرارد/ قرار پارا 4 ص 170. اساطیری رارا/ اساطیری را پارا 4 ص 175. بارهاش/ باره اش پارا 1 ص 178. نرمابزاری/ نرم ابزاری پارا 2 ص 216. جانواران/ جانوران پارا 2 ص 224. می ش ود پارا 1 ص238. ازداوج/ ازدواج پارا 3 ص 238. بینادی/ بنیادی پارا ص 249. حکایت/ شکایت پارا2 ص 268. جهاناسرار/ جهان اسرار پارا 2 ص 268. متداوم/ متدوام پارا 4 ص 287. قواعده/ قاعده پارا 1 ص 288. جقدر/ چقدر پارا 2 ص 289. متدوام/ متداوم پارا 2 ص 291.  نقدبی/ نقد ادبی پارا 2 ص 291. پساخت گرایی/ پسا ساختارگرایی پارا1 ص 315.  آونگارد/ آوانگارد پارا2 ص 321. برزو/ بروز پارا 3 ص 326. دهنی/ ذهنی پارا 4 ص 326. شود/ شوند پارا 1 ص 331. فهیمده/ فهمیده پارا 2 ص 333. کاردکرد/ کارکرد پارا 3 ص 333. انسانی/ انسانِ پارا 3 ص 333. نصحت/ نصیحت پارا 3 ص 339. منبای/ مبنای پارا 3 ص 387. دستان/ داستان پارا 1 ص 424. بینادگرایانه/ بنیادگرایانه پارا 4 ص 447. بپوندد/ به پیوندد پارا 2 ص 449. اختصتص/ اختصاصی پارا 2 ص 449. بهصورت/ به صورت پارا 2 ص 460. پایاننامه/ پایان نامه پارا 1 ص 466. رسانها/ رسانه ها پارا 2 ص 466. انده بار/ اندوه بار پارا 4 ص 469
 
به هرحال استاد یسنا را در جامعه افغانستان میشود "خرمگس"  آتن به مفهوم سقراط گفت. آفرینش همچو اثرها در بیداری جامعه و مردم نقش بسزایی دارد. برای جناب استاد آرزوی موفقیت دارم و چشم به راه آفرینش های بعدی شان هستم.
از شما عزیزان ی هم که تا هنوز این کتاب را نخوانده اید نیز می طلبم تا مطالعه آن را از دست ندهید، بیگمان خالی از فایده نخواهد بود.
 
با حرمت
عصمت الله راغب