آرشیف

2015-2-26

عصمت الله راغب

سخنی چند درباب خــدمـتـگـــــذاری سایت جام غور

برای اینکه آغاز وانجام کارهای فکری وفرهنگی وقلمی ام مثبوت درخزانه جام وزین غور است؛ وظیفه خود دانسته، خواستم به رسم امتنان وشکران از ابتکار دست اندرکاران محترم جام غور که واقعا درعرصه کارهای مطبوعاتی واطلاعاتی عمل بس خطیر را بحق آن صاحبان خامه که عزت نوشتن را نصیب شدند وخداوند ایشان را به کرامت قلم مفتخر گردانید ، انجام داده اند، قدردانی ویژه بکنم. حالا اگر اهمیت این سایت خبری، کانون آموزشی، ودایرت المعارف سترگ را از خود آغازگر شوم که از نخستین دوراشتراکم به این دفینه عظیم به بهانه نشر مقاله "مردم غور وانتخابات 1393" که اولین مرقومه از بنده بود تا امروز آنچه را که از این آدرس بدست نشر سپرده ام به پژوهش وبررسی بگیرم، می شود سایت جام غور را بزرگترین پشتبانه ومنابع کارهای اطلاعاتی ومطبوعاتی خود بدانم، به من که عاشق سایت جام غور هستم تکرار رجوع در این کانون به بهانه های مختلف برایم به یک ملکه تبدیل شده، هرلحظه ی که از دیگر جنجالهای زنده گی فارغ می شوم وقت را مغتنم دانسته مشتاقانه سری به سایت مشترک جام غور می زنم تا بدین منظور بتوانم به داشته های فکری ومعنوی عزیزانی که در آنجا عزت قلم وکرامت انسانی شان نهفته است مروری داشته باشم، وغیر مستقیم با ایشان تکلم کنم واز درد دل شان درتمام عرصه ها آگاه شوم.واقعاً بازگشاهی جام غور برای مروری به آفریده های دیگران روحپرور وجان افزاست، زیرا درآنجا تمام خواسته های روحی وفکری مان ازسوی آنانیکه ایده واندیشه خلق کردن اثروهنر را دارند به نمایش گذاشته می شود، خوانش ومروری به مولده های دیگران یقیناً که انگیزه آور وداعیه بخش است ومارا بسوی آرمانهای وخواسته های دیرینه ی مان که گره خورده به اصل سررشته زنده گی مان است وصلت می زند.
ازجانب دیگر، مسلماً جام بین المللی غور برای آنانیکه زمینه های تفکر وتعقل به جهت آفرینش به ایشان مساعد است، می تواند الگو وزمینه خوبی دراین عرصه باشد ومشترکین وشایقین از این مرکز آموزشی درابعاد مختلف سود می جویند ومستفیض می شوند: ازنشراخبارروزانه تا مطالب سیاسی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، شعروادبیات، ادبیات کودک، مطالب دینی وفلسفی، نقد وبررسی، طنز وداستان، نقاشی، رسامی وخطاطی وغیره که با مدرن ترین شیوه های نویسنده گی وبادرنظرداشت ورعایت بهترین شگرد های ادبی وهنر رسامی ونقادی دراعلی ترین گونه های آن در این کانون تمثیل می شود وهریک از آنها نمونه های خوبی برای آنانیکه بینش فکرکردن را دارا اند ودرپی خلاقیت های ذهنی می باشند وازجهت دیگر محاکات وتقلید درامر درست آن برا یشان پیش بینی می شود، بهترین مراجع تلقی گردد.
اما برای من که سایت مزین جام غور به مثابه کتاب از زنده گی وآلبوم از خاطره ها تبدیل شده، هرروز وقتی سری به صفحه وآرشیف مطالب آن می زنم، نوشته های پسین خودرا با نوشته های اولینم به مقایسه گرفته و درآن قدرت وظرفیت خود را مورد ومداقه قرار میدهم واساساً سایت بین المللی جام غور را بزرگترین مولد تجربه ها برای خود ودیگران عنوان می کنم، ودراین باب برایم احساس عجیب غریب دست میدهد، وباخود می گویم چی جای مصوونی که درآنجا آفریده هایت عاری از هرنوع دستبرد، محفوظ است، چی عاریت داری که بدون هرنوع امتیاز طلبی شخصی به حراست از چکیده های فکری ما می پردازد، پس باخود می گویم این است خدمت فی السبیل الله.
در آخر طول عمر واجر جزیل برای تمام دست اندرکاران جام غور ومشترکین آن خواهانم.

عصمت الله راغب