آرشیف

2015-1-28

گل رحمان فراز

سخنی بــــــــــــا کاندیدان

 

یکی از ویژگی های مهم انتخابات نا مشخص بودن نتیجه آن است که برای تمام رقابت کننده گان دلچسپی دارد. برنده و بازنده شدن رقابت کننده گان در آن، مثل هر بازی دیگری، یک امر احتمالی است. انتخابات به مثابه یک بازی سیاسی، دارای قاعده ای است که بر بنیاد آن بازنده و برنده در ختم رقابت مشخص می شود. هر کس که در این بازی شرکت میکند، ملزم و متعهد به رعایت قاعده آن نیز است. 
لازم است که هر تیم مبارزات انتخاباتی و یا ستاد انتخاباتی خود را ملزم به رعایت تمام اصول و قواعد ناظر در این بازی بدانند، و ضمن آنکه خود را در انتخابات پیشتاز بدانند، به تمام رقیبان خود احترام داشته و به حضور آنان در صحنه رقابت ارج بنهند. انتخابات را وسیله ای برای تبارز گوناگونی ها بپندارند. کاندیدان یکدیگر را فرصتی برای گزنش تمام طیف های اجتماعی و نیازی برای یک جامعه متکثر و پلورال بدانند. 
تقلب به نفع هیچکس نیست و نباید به آن باور داشته باشند و آنرا یک جفا در حق شهروندان کشور بدانند، باور عمیق به رای شهروندان رای دهنده داشته باشند و حضور گسترده آنان را مانع از هر نوع تقلب بدانند. با اعتمادی که نسبت به رای دهنده گان شان دارند، هر یک را انگیزه حافظ رای آنها بدهند و ناظر تیم خود بدانند. 
مراقبت از رای اما به هر شیوه ای ممکن نیست. حقیقت آن است که هم انگیزه هم زمینه تقلب برای همه تیم های انتخاباتی فراهم است. این تصور که تنها یک تیم در گذشته تقلب کرده و سایر تیم ها کارنامه های پاک دارند، مبالغه های است که برخی از تیم های انتخاباتی بیش از حد آن را تکرار میکنند، تا سرحدی که دیگر تاثیر و طعم خویش را از دست داده است. در همه انتخابات های که در گذشته برگزار شده، چه در انتخابات پارلمانی و چه در انتخابات ریاست جمهوری و یا شورای ولایتی، تقلب در اشکال مختلف از سوی همه تیم های حاضر در عرصه پیکار های انتخاباتی صورت گرفته است. به عبارت دیگر، در انتخابات های قبلی هیچ دستی پاکی به لحاظ تقلب وجود ندارد و هر کسی به قدر توان خویش در تقلب سهم داشته است. بنابراین، تقلب بیش از آن که خطری از سوی یک گروه یا تیم انتخاباتی باشد، خطر تبدیل شدن به فرهنگ انتخاباتی است و این امر در سطح همه تیم ها شایع و محتمل است. برای این کار شعار دادن، یا داد و فریاد در کوچه ها و خیابان ها لازم نیست به جای آن، باید اصول و روشهای اندیشیده شود که از گسترش فرهنگ تقلب در سطح تمامی تیم های انتخاباتی و شهروندان جلوگیری شود.