آرشیف

2014-12-12

نبی ساقی

سخنی با وکلای غور در باب افق شرق

شرکت هواپیمایی « افق شرق» از چندی بدینسو، پرواز های داخلی خویش را با یک بال هواپیمای « انتنوف ان 24» آغاز کرده است که با وجود کهنگی طیاره و نامطمین بودن پرواز ، از سر ناچاری مورد استقبال مردم قرار گرفته است.
قیمت تکت های پرواز کابل- غور در روز های نخست 5500 افغانی بود و بعد از چند پرواز و مشاهدۀ ازدحام و مجبوریت مردم، شرکت قیمت را به 5980 افغانی بالا برد و به زودی به سقف 6100 افغانی رسانید و احتمال اینکه قیمت ها بالاتر ازین هم برود چندان منتفی به نظرنمی آید.
این در حالی است که افق شرق ، وقتی مسافری را با این مبلغ از کابل به غور می برد ، دوباره از آنجا به هرات می رود و روی همرفته اگر پرواز طیاره را از کابل تا هرات محاسبه کنیم، برای هرچوکی حدود 12 هزار افغانی پول می گیرد.
هفتۀ گذشته زمانی که من با تعدادی از غوری ها به کابل می آمدم مسافران می گفتند که نمایندگان غور در شورای ملی باید در این زمینه با مقام های وزارت هوانوردی صحبت نمایند. اقتصاد بازار آزاد به این معنا نیست که دولت شرکت های خصوصی را بدون کدام مقرراتی ، صد درصد به حال خودشان رها کند که هر طور دل شان می خواهد پوست مردم را بکنند. وظیفۀ نظارتی نمایندگان ایجاب می کند و اجازه می دهد که آنها در چنین مواقع و مواردی صدای خویش را بالا کنند و از منافع مردم و حاکمیت نظم و قانون دفاع نمایند. توقع می رود وکلای غور از طریق وزارت هوانوردی به این خواستۀ معقول مردم غور توجه کنند و در چنین مواردی که از نظر سیاسی مشکلی در میان شان ایجاد نمی کند و از لحاظ تبلیغاتی نیز برای شان مفید می باشد ، خاموش ننشینند.