آرشیف

2016-2-17

mazizi

سخنی با ولادیمیر پوتین “برژنف ثانی”
 سخنی با ولادیمیر پوتین!
وارث تخــت بلشویک لعــین
 
سخنــی مختصر به تو دارم
گوش می کن وپند گیرازین
 
رفت دوران شـــوروی حالا
روزگارِ سیاه وبس ننگین
 
آنچه درشوروی نمود لینن
هنلرآن نکردچنان و چنین ؟
 
چهل میلیون نفروبیش ازآن
کشته شد در زمــان استالین
 
برژنف خرس وحشیِ خونخوار
آن هیولای وحش ونفرت وکین
 
حمله کرد باقشون وحشی سرخ
ملک مـارا زخون نمود رنگین
 
با شکست وخجالت وحسرت
با دل دغـــدار وزار وحـزین
 
رفت از ملک ما بزرو جهاد
لشکر بلشویک دشمـــن دین
 
بعد هشتاد وچهارسال کنون
چشم خوباز کن وخوب ببین!
 
بلشویک در مــــزابل تاریخ
دفن شد نعش گـَند آن سنگین
 
باید آموخت از گذشت زمان
درس باشد ترا زآن و زاین
 
لیـــک معلـــــوم میشود حــــالا
دوری ازعقل وفهم وحکمت ودین
 
باز تکرار اشتـــباه کردی !
آنچه اسلاف تو نمود دیرین
 
سیل خون کرده ای به شام روان
که هـــلاکو نکــرده است همین

مردم بیـــگناه سوریه را
قتل عام مینمائی ای لادین !
 
اتحادت باهل کفر ونفاق
نیست این پایدار وآهنین
 
عاقبت چون برژنف ظالم
ورفقای کاخ سرخ نشین
 
با همه خفت ونگونساری
میشوی رهسپار زیرزمین
 
از جنـــایات تو بمردم شـــام
نیست حاصل ترا به جزنفرین
 
همـــرهان درنده ات چــون تو
خونخواراند واهل نفرت وکین
 
این شکست همه شما حتمیست
در نبرد سپــــاه بــدر وحُـــنین
 
رانده خواهید شوید زکشورشام
وعــــدۀ حق بود به صدق ویقین

از « عزیزی» شنو به ختم کلام
هر که باشد به کارخویش رهین

پایان
————–
ساعت 17:32
روز 26 دلو مصارف به سالروز شکست اتحاد شوروی در افغانستان
2016-02-15