آرشیف

2016-4-15

سعدالدین غوروال

سخنان آمرانه جانکری وزیر امورخارجه امریکاه وخشم سیاست مداران افغان
سخنان آمرانه جانکری وزیر امور خارجه امریکا درمورد ادامه کار حکومت وحدت ملی وخشم سیاست مداران افغان
حکومت وحدت ملی درآستانه دومین سال کاری خود به یک سلسله پرسش های ناشی ازقانومند بودن آن ازجانب بعضی محافل ونهادهای سیاسی مواجه گریده ، گروه  های سیاسی وصف آرائی های جدید عملادربرابرآن اعلام موجودیت کرده وبه عملکرد حکومت مخالفت  نمودند که پای وزیرامورخارجه امریکاه را به کابل کشاند واوبطورآمرانه دریک کنفرانس خبری با رئیس جمهوراحمدزی گفت «حکومت وحدت ملی بدون کم وکاست برای مدت پنجسال بکارش ادامه خواهند داد درهیچ جای ازتفاهم نامه تشکیل حکومت وحدت ملی نیآمده است که حکومت وحدت ملی یعدازدوسال مدت کارش پایان میابد » امکان دارد سخنان وزیرامورخارجه امریکا اخطاری برای نیروهای خودی سیاسی بوده باشد که با کمرنگ شدن حضورقوای خارجی درافغانستان نیروهای دهشت افگن وترورستی درتبانی با سازمانهای اسخباراتی منطقه و بین المللی براه انداختن حملات مسلحانه وجنگ را علیه مردم وطن ما شدت بخشیدند  ازجانب دیگر نیروهای خودیکه ازقدرت کناررفته سروصداها ی اصلاح سازی ساختارنظام سیاسی ، عدم کارائی حکومت مبارزه علیه فسادوعدم قانونمند بودن حکومت وحدت ملی  مطرح گردیده   این سروصدا ها بعداز ظهورشورای حراست وثبات افغانستان تحت رهبری عبدالرب رسول سیاف به ترکیب وزرای حکومت رئیس جموری کرزی ، اعضای پارالمان ، فوماندان ورهبران جهادی ،وجبهه نجات افغانستان نوین به رهبری انورالحق احدی وزیر پیشین تجارت حکومت رئس جمهور کرزی اعلام موجودیت کردند شعارهای گرم وجذاب تحت نام صلح وثبات در افغانستان تقویت نظام جمهوری اسلامی افغانستان ونجات افغانستان ازبحران اقتصادی واجتماعی وده ها وعده وتعهد دیگر ازطریق رسانه به مردم داده ومیدهند وحتی انورالحق رهبر جبهه نجات افغانستان نوین خواهان انتخابات مجدد گردیده به نحوادامه حکومت وحدت ملی راخلاف قانون اساسی دانست  ازجانب هم فعال شدن آقای دکتورسپنتا دید وبازدید های ایشان به هموطنانش این واقعیت را نشان میدهد که تشکیل نهاد ها بلاک های  سیاسی جدید درمخالفت با عملکرد حکومت دروجود شخصیت هاورهبران سیاسی که  درطی چهارده سال گذشته نقش کلیدی درساختارهای نظام کنونی داشت وفعلا که به نحو ازقدرت کناررفته ویا کنارزده شده اند بگفته بعضی ازآگاه هان فقط دل هرکس برای قدرت ازدست رفته شان میسوزد نه بخاطر وطن ومردم  چیزیکه واضح است اینها چهرهای شناخته شده اند  مردم افغانستان بخوبی کاکردهای آنها رادرعرصه دولت داری  تجربه کردند وبه اصطلاح امتحان خود را داده اند موضوع دیگریکه قابل بحث اینست که فرهنگ سیاسی درافغانستان باینگراین واقعیت است که رهبران وشصخیت های سیاسی افغانستان درطول تاریخ تلاش بخاطر کسب قدرت وخود گرائی نموده اند وهمیشه منافع شخصی خود را نسبت به هرچیزی دیگر ترجیع داده.ومنافع ملی علیای کشور را پشت پا زده اند که ادامه چهارده جنگ ناشی ازهمین خود کامگی وتکتازی شصخیت ها ورهبران سیاسی افغانستان بوده است که درنتیجه هست وبود کشوررا بلعیده واکنون تمامیت ارضی وهویت ملی ما زیر پرسش قرارمیگیرد  سخنان امرانه وزیرخارجه امریکا باردیگرنشان داد که رهبران سیاسی افغانستان درعملکرد خود چقدروابسته اند نهاد دولتی افغانستان ازقبیل پارالمان ،قوای قضلیه کشورمان درتطبیق قوانین چقدرمتکی به دیگران اند روی همین اصل وزیر خارجه امریکا بعوض پارالمان ،قوه قضایه کشورازتریبون افغانستان به مردم اطمینان میدهد که حکومت وحدت ملی بدون کم وکاست به مدت پنجسال بکارخود ادامه میدهد هیچ تغیردرافغاستان بوجود آمدنی نیست . اگرحکومت به اساس انتخابات ایجاد میگردید به رای مردم وبه انگشتان قطع شده آنها حرمت گذاشته میشد بجای تقلب ، شفافیت انتخابات درنظر گرفته میشد برنده وبازنده انتخابات به اساس رای مردم اعلان واحترام میشد امروز هیچ نیروی فرمان از ادامه وعدم ادامه حکومت به احزاب ، نهاد های مدنی وبه مردم  نمیداد
دریک جمع بندی خلاصه کرده میتوانیم که بروزهمه این مشکلات ناشی ازادامه اختلافات برسرتقسیم قدرت عدم کارائی مقامات ارشد دولت وحکومت وحدت ملی وارایه شعارهای کاذب به مردم باعث شده است که حتی دست اوردهای نیم بند 14سال گذشته را به خطرمواجه ساخته باعث طولانی شدن جنگ ،نا امنی ،قانون شکنی فساد دولتی فراگیروحتی حکومت را به چالش گرفته است واین را نباید فراموش کردکه دشمنان ما درکمین نشسته است و این موضوع مربوط به مردم افغانستان است که درپشتبانی قاطع ازنیرووهای امنیتی شان درقلع وقم ساختن دشمنان مردم افغانستان متحدانه برزمند فشارسیاسی را ازطریق فعالیت های  مدنی برحکومت برای حفظ دست آوردهای چهاده سال گذشته ازدیادنموده وازطریق سهمگیری  فعال حکومت را به تطبیق قوانین ناگزیرسازند