آرشیف

2014-12-12

غلام سرور حریق

ستیز بیجا

بجای اینکه با هم در ستیزیم
بیا که طرح خویش ازنو بریزیم
ازان غیرت که باشد کشتن خلق
همان بهترکه ازمیدان گریزیم

چرا ای هموطن آواره ای تو
جدا زین ملت بیچاره ای تو
چه آید غیر غم این مملکت را
زبمب وراکت وخمپاره ای تو