آرشیف

2019-2-8

معاذالله دولتی

ستون مبارزه و برج عزتي که زودهنگام فرو ریخت

انالله و اناالیه راجعون

از دست دادن اسطورۀ مقاومت و مبارزه، داكتر محمدابراهیم ملکزاده واقعن یک ضایعه جبران ناپذیر برای مردم غور، حوزه غرب و تمام کشور می باشد. او در دو دورۀ مقامات در برابر دشمنان مردم ما، قهرمانانه و استوار ایستادگی کرد و با فداکاری و ایثارگري از وطن، مردم و آرمانهای خویش دفاع کرد. ملکزاده مانند دیگر رهبران بزرگ، از خصوصیات کاریزمایی خاصی برخوردار بود و کسانی که با او همصحبت می شدند، همیشه تحت تاثیر شخصیت، صداقت و جوانمردی او قرار می گرفتند و این تاثیرات تا مدت های طویل باقی میماند. او با ویژگی های منحصر به فردِ که داشت، شخصیت متفاوت از دیگران بود. این ویژگی ها سبب شد تا از وی رهبر واقعی بسازد. به صورت مختصر می خواهم به برخی از ویژگی های خاص او اینجا به اختصار اشاره کنم:

#ساده زیستی:
 
ملکزاده زندگی ساده، بی پیرایۀ و بدون تکلفی داشت. در حالی که می توانست زندگی تجملی و پر از تشریفاتی را فراهم بسازد، اما او ساده زیستن و سادگی را دوست داشت و می خواست همیشه ساده و بی تکلف زندگی نماید.

#فروتني و تواضع:
داکتر ملکزاده مردی حلیم و متواضعی بود. او در برابر مردم، مراجعین و همسنگران خویش بسیار با تواضع و فروتنی رفتار می نمود، اما در برابر متکبران و قدرت مندان با وقار و غرور برخورد می کرد و جایگاه تاریخی و سرزمینی خویش را با وقار و سربلندی حفظ می کرد.

#تقوا و دینداری
ملکزاده مرد مجاهد و معتقدی بود. او ضمن پایبندی به باورهای دینی خویش که ایمان خالص و خلل ناپذیری داشت، تقوای سیاسی و دنیوی نیز او را مدد می رساند تا در مسایل سیاسی و کاری خویش پرهیزگاری محکمی اعمال نماید و به آن متعهد بماند. این خاصیت وی سبب می شد تا در رفتار خود از اعتماد به نفس و غرور بالای برخوردار باشد

#صداقت و راستی:
او در دوستی و دشمنی خویش مردی قاطع، صادق و رو راستی بود. حرف زبان و قلب اش یکی بود و چیزی که در دل داشت در برابر هرکه بودی آن را به راحتی بر زبان می آورد و سیاست و مردم داری اش با تعهد و صداقت و راستی همراه بود

#مرد عمل:
مرحوم ملکزاده به جای وعده به مردمش، بیشتر عمل می کرد. او توانایی اقدام و عمل را داشت و در تصامیم خود قاطع و صریح بود. او عُمدتاً کم حرف می زد اما به مراتب عمل می کرد. از اضافه گویی و حرف های بی عمل به شدت نفرت داشت

#شجاعت و دلیرمردی
ملکزاده همان قسمیکه در تصامیم خود قاطع بود، در اجرای آن نیز شجاعانه اقدام می کرد. او به عنوان فرمانده نترس و دلیر در برابر هرنوع بی عدالتی و زورگویی با شجاعت ایستاد می شد و سر تسلیم و سازگاری نداشت

#سیاست گر باهوش و چریک سخت کوش:
ملکزاده تنها مرد سیاست نبود، بلکه یک استراتژیست نظامی و یک چریک با تجربه و باهوش نیز بود. درکنار آن او با مردم کار می کرد و توانایی عجیبی در بسیج و هماهنگی مردم داشت.
در گذشت و آسمانی شدن این مرد بزرگ را از صمیم قلب برای خانواده، مردم داغدیده غور و تمام ملت عزیزمان تسلیت عرض می کنم. امیدوارم راه او و آرمان های او همچنان ادامه داشته باشد و یاد و خاطره اش پیوسته راهنما و راهگشایی هواخواهان و رهروان اش باشد.

 

روح شان شاد
معاذالله دولتی، معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان.