آرشیف

2015-9-6

عزیزه عنایت

ستاره هـــــــای سرزمین من !

 ستاره های سرزمین من !

افغانستان باآنکه درطی بیشترازسی و پنج سال جنگهای خانمانسوزوویرانگردر تلاطم بحران قرارگرفت، داشته ونداشته هایش راازدست داد ولی بازهم جای مسرت است که فرهنگ وکلتوراین سرزمین بلا کشیده چه درداخل ویا بیرون از کشورتوسط فرزندان فرهنگی ووطنپرست افغانستان حفظ گردیده وقلم بدستان این وطن سعی نموده اند تا بخاطرحفظ آن کارهای لازم رامثل نوشتن کتاب ها ایجاد سایت ها، تاسیس نهاد ها وانجمن های فرهنگی که خوشبختانه زنان پیشتازو فعال جامعه، نویسنده گان، شاعران ،دانشجویان وهزاران تن آفرینشگرزن نیزدرعرصۀ فرهنگ ودانش زحمات زیادی درکناربرادران خویش کشیده اند.
      گرچه زنان افغانستان ازسالیان متمادی ازنعمت آزادی وحق مساوی دراجتماع بی بهره بوده اند که دراین حق تلفی ها استعداد زنان خلاق واثرآفرین پامال گردیده که از گذشته های آنان چیزی دردست نیست واگراست بسیاراندک بوده که به میراث مانده است وآنهم اززنان اشرافی بوده واستعداد زن عادی جامعه همیشه پوشیده و نتواسته است که خود را با خلاقیت خویش به جامعه تبارزدهد.
      اما دراین سالهای اخیرزنان پیشگام وطن توانستند که با پیکارومبارزه دربرابر ظلم وحق تلفی ها بایستند که دراین ایستاده گی ومبارزه عدۀ ازبانوان حضورخویش را درجامعۀ سنتی ومردسالارافغانستان با کارهای شایسته ثبت نمایند که دراین جمع زنان فعال جامعه، نویسنده گان، شاعران،هنرمندان،نقاشان،دانشجویان وهزاران تن دیگرازخود آثارزیادی به جامعۀ جنگ زدۀ افغانستان  تقدیم کردند واین جریان رو به افزون میباشد که بسیارامیدوارکننده است .
      دراین اواخر گنجنۀ گرانبهای ازنویسندۀ فعال ودارندۀ پنج اثرباارزش،بانو شیرین نظیری مسئول سایت وزین آوای زنان افغان بدستم رسید که این کتاب به عنوان " ستاره های سرزمین من " بادیزاین بسیارزیبا پشتی رنگه دارای سه صدو
سی ودوصفحه میباشد که همه کارنامه های زنان نویسنده، شاعران، هنرمندان،فعالین حقوق زن درخارج وداخل کشور زنان پارلمانی به معرفی گرفته شده است که این اثر باارزش توسط بنیاد شاهمامه درکشورهالند درسال روان میلادی به چاپ رسیده و بدسترس علاقه مندان قرارگرفته است .
         درآغازکتاب مقدمۀ بقلم نویسندۀ عزیزبانوشیرین نظیری نگاشته شده است ومطالب درچندین بخش تقسیم بندی شده که خواننده میتواند مطالب ومصاحبه ها را به بسیارساده گی بیابد واین نویسندۀ گرامی درقسمتی ازمقدمه چنین نگاشته است .
       " دربخش نخست این کتاب گفت و شنودهابا بانوان قابل افتخارسرزمین مان گنجانیده شده است دراینجا من میخواهم ضمن گفت وگوها با زنان فعال وپیشگام، جایگاه زنان رادربخش های مختلف به معرفی گرفته وببینم که زنان ازدیربازچه گفتنی هاودستاوردهای تازه،تجارب غنی کاری،پیشرفت ها وداستان های دلچسپ دارند. بخش دوم کتاب شامل زندگی نامه های زنان" کاشف وسیلۀ جدید درمان سرطان،سراینده گان،نویسنده گان،داکتران،انجنیران،ژورنالیستان،بازیگران درهالیود آوازخوانان،نماینده گان درپارلمان،شخصیت های سیاسی اجتماعی،استادان دانشگاه ها،مدیران مجله ها،مدیران بنگاه ها،مسئولین انجمن همبسته گی زنان،روئسای شورای زنان، کارشناسان،دستیاران ریاست کودکستانها،فعالین حقوق زن،فعالین اموراجتماعی، آموزگاران تعلیم وتربیه،مدیران امورفرهنگی،وزرا،بانوان بخش ورزش،دارنده گان موسسه های خصوصی وبخش سوم کتاب دربرگیرندۀ معرفی بسیار فشردۀ بانوان نخست  افغانستان دریک سدۀ اخیروبخش چهارم برخی ازنوشته های مولف ونویسنده این کتاب" شیرین نظیری" درحوزۀ زنان پرداخته شده است " لهذا چاپ این اثرگرانبها را برای نویسندۀ گرامی آن بانوشیرین نظیری و زنان فعال افغانستان تبریک گفته موفقیت های زیادی برای شان خواهانم وامیدوارم که بانوان افغانستان با کاروفعالیت های خویش به پیروزی های بیشتروبیشترنایل آیند وازبانوشیرین نظیری تشکر میکنم که با قبول زحمات زیاد خدمتی برای زن افغانستان انجام داده اند وبانوانان پیشگام وطن را به معرفی گرفته اند.
      قابل تذکراست درشرایط کنونی که زنان ودختران کشوردرهرگوشه وکناربا  انواع ظلم و ستم روبرواند ، میتوان بیشترین زن افغان را محروم حق آزادی و مساوات دانست  که میبایست زنان روشنفکرو پیشگام جامعه با بسیج شدن،کارکرد بیشتردرجامعه وهمدستی، صدای زن مظلم افغانستان را بلند کرده وبخاطرحقوق زن افغان تلاش زیاد بخرچ دهند تا پیروزی کامل نصیب بانوانان افغانستان گردد.

5/9/2015