آرشیف

2014-12-29

یونس عثمانی

ستاره شناس

امشب همه عالم کیهان  در ماتم  است 

فرزندی آسمان را  جبرییل برده است 

ستارۀ جوان زمیان ستاره گان 

به آن سو رفته است 

زمین سیه پوش است 

در نگاه ما ه غم گره کرده است 

چشم زحل ز گریه خون آلود است 

رقص نیمه شب ستاره دختران  کهکشان

کم جوش است 

ای ستاره شناس ، بشتاب !

ستاره هارا بشمار  و در یاب 

که کسی امشب بی ستاره  شده است 

چراغ ستارۀ  بخت او شکسته است 

یا سروش روز کسی 

 در چنگال دیو شب مرده است 

و یا جام شراب کسی 

 در دست مرگ شکسته است 

 ای ستاره شناس ! 

 ستاره هارا بشمار 

 که من امشب دامن ترا میگیرم 

 در پیشگاه تو سر میزنم 

و در محضر ماه و ستاره های آسمان 

 به پای تو بوسه میزنم 

 و تو 

 شرح داستان کسی را 

که ستاره اش خاموش شده است 

 زکتاب ستاره ها  به من بخوان .