آرشیف

2015-1-25

دکترصاحبنظر مرادی

ستاد گفتمان سیاسی بـــرای تفاهــم و ایجاد حزب سراسری نوین در افغانستان

 
به نام خداوند توانا و دادگر:
 
فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر
سخن نو آر که نورا حلاوتی است دگر
 
ستاد گفتمان سیاسی برای تفاهم و ایجاد حزب نوین و سراسری در کشور به همه دوستداران و مبارزان راه عدالت اجتماعی،ترقی ، بهروزی مردم و رفع    مظالم  اجتماعی استبدادوستمگری؛پیامدهای گفتمان سیاسی و تلاش چندین ماهه برای ایجاد یک  حزب سراسری درکشوررا چنین گزارش میدهد:
 چنانکه هم میهنان ارجمند آگاه اند؛شماری از فعالین سیاسی،مسؤولان و  اعضای برخی   
احزاب ،گروه ها و شخصیتهایی که دارای اندیشۀ واحد وپسمنظرمبارزاتی مشترک بودند؛ همراه باطیف وسیعی از احزاب،گروه ها وشخصیتهای مستقل ملی و فرهنگی کا نفرا نس 28دلو 1389 کابل را زیر نام بررسی "سیر تفکر ملی "برگزار نمودند. این نهادها و احزاب به ترتیب اشتراک تاریخی عبارت بودند از :
 1- نهضت دموکراسی افغانستان    
2- حزب کنگرۀ ملی افغانستان
3- بنیاد فرهنگی  حبیب الاسلام
4- حزب پیوند ملی افغانستان
5- جناحی از سازمان انقلابی زحمتکشان افغانستان
6- جناحی از سازمان فدائیان زحمتکشان افغانستان
7- حزب آزاده گان افغانستان
8- انجمن فرهنگی جهانداران  غوری
9- حزب آزادیخواهان افغانستان
10- سازمان گروه کار افغانستان
11-  شماری از شخصیتهای مستقل سیاسی وملی کشور.
 درین هما یش گستردۀ سیاسی وتاریخی که به مناسبت هفتادوهشتمین سالزاد زنده یادمحمد طاهر بدخشی برگزار گردیده بود؛نه تنهااز یاران وهواداران مکتب بدخشی ؛ بلکه از همه شهدا،مبارزان وشخصیت های ملی و عدالتخواه کشور گرامیداشت شایسته به عمل آمد. این ابتکار از سوی هزاران تن ازشیفته گان تأمین  عدالت اجتماعی، برابری و استقلال ملی همراهی و پشتیبانی گردبد. ستاد برگزاری همایش ازهمۀ آنها صمیمانه سپاسگزاری میکند.
برپایۀ نشستهای تفاهمی و گردهمایی های مشورتی پیش از برگزاری کنفرانس و پس ازتدویر مؤفقانۀ همایش، زمینۀ بحث وتبادل نظر میان نخبه گان و فعالان سیاسی فراهم آمده بود. نماینده گان با صلاحیت حزب کنگرۀ ملی ،حزب آزاده گان،نهضت دموکراسی افغانستان ؛جناحی از سازمان انقلابی زحمتکشان افغانستان؛ جناحی از سازمان فدائیان زحمتکشان افغانستان وشماری از شخصیتهای مستقل ملی که احزاب، نهادها وشخصیتهای هم اندیش به شمار می آمدند؛ در بیشتر از بیست بار نشست پیهم روی وحدت همه جانبۀ سیاسی و تشکیلاتی بحث وتبادل نظر نمودند. سرانجام نماینده گان حزب آزاده گان از پروسۀ مذاکرات کنارکشیدند؛ مگر دیگر هواداران وحدت باجدیت و صداقت مذاکرات را دنبال نموده اند و مینمایند.هرچند که سه دهه اختلاف وستیز میان برخی ازین نهادهاوشخصیتها پیامدهای تلخ وناگواری را به همراه داشت و آسیبهای زیادی را به جنبش انقلابی و ملی کشور وارد نمود؛ مگـرمنطق سیاسی ،مصالح مردم ومنافع ملی آنها را واداشت که علی الرغم چالشها و برخی ازاختلافات خویش بر محور اتحاد و همسویی متکی برفرهنگ همگرایی تا وحدت نهایی و کامل نیروهای ملی و مردمی توجه کنند و آنرا به مرحلۀ اجرا دراورند.
ستاد گفتمان سیاسی برای نیل به حاکمیت مبتنی برقانـون ،تأمین استقلال  ،تمامیت ارضی ،تأمین آزادی، ترقی، دموکراسی، حقوق بشر( به ویژه حقوق  زنان) حل عادلانۀ مسألۀ ملی وسهم ملیت ها واقوام درساختار قدرت؛ کار مشترک سیاسی راتاکنون با مهارت و صداقت انجام داده است؛ با آنهم کسانی که با کوتاهی و گریز از کار مشترک به هر دلیلی صف شکنی میکنند وازدور ونزدیک پروسۀ اتحاد همه نیروهای هماندیش سیاسی را دست کم میگیرند؛ نه تنها به افتخارات گذشته و امروز مبارزات سیاسی مردم بی توجهی نشان میــدهند ؛بلکه نسبت به آرمانها ومیراث شهیدان گلگون کفن و جانباخته گان راه ورسم عدالت و آزادی وطن جفای عظیمی مرتکب میشوند.
با توجه به نیازمندی های مبرم زمان، ستاد گفتمان سیاسی در نشستهای پیهم ومباحث جدی  با اشتراک فعال نماینده گان با صلاحیت:
1-  حزب کنگرۀ ملی افغانستان
2- نهضت دموکراسی افغانستان (ندا )                                             
3- جناحی از سازمان انقلابی زحمتکشان افغانستان ( سازا)                 
4 – جناحی ازسازمان فدائیان زحمتکشان افغانستان (سفزا)                   
 5  – شماری از شخصیتهای مستقل سیاسی و ملی؛  امر ایجاد حزب یگانۀ ملی را به مثابۀ مهمترین نیاز امروز جامعه برای مبارزۀ کارساز در عرصۀ تحقق اهداف ملی و انسانی مردم ما پذیرفتندو به پیش میبرند. ستاد گفتمان و تفاهم ملی در نشستهای پیهم خویش پس از بیان مواضع فکری و شرح مفصل خطوط مرامی آن نهادها و شخصیتهای مستقل سیاسی موارد زیرین را به حیث حاصل کار مشترک به منظور ایجاد حزب سیاسی آیندۀ افغانستان پیشنهادنمود :
 همه احزاب ،نهادها،گروه ها و شخصیتهای مستقل سیاسی این مجموعه به این امر باورمند اندک موجودیت یک حزب سراسری ملی تنها راه تمثیل ارادۀ مشترک سیاسی ودرک عاقلانۀ زمان ما درکار مبارزه با انواع بی عدالتی، نا امنی بی ثباتی،تمرکزگرایی وفسادگستردۀ هیأت حاکمه وغلبه برشگاف وتفرقۀ قومی وملی در کشور میباشد.
2-  تمام نهادها و شخصیتهایی که گفتمان سیاسی برای وحدت و یکپارچه گی رابه منظورایجاد وتشکیل حزب سراسری ملی پذیرفته اند؛ نه تنها به تأمین وحدت و پایان بخشیدن به اختلافات زیانبار و ناموجۀ گذشته تأکید میکنند ؛بلکه در جهت رفع وتلافی آن صادقانه ومجدانه تلاش می ورزند.
3- آن احزاب وگروه هایی که بنا بر دلائلی از پروسۀ گفتمان کنار رفته اند؛ بانظرداشت اوضاع دشوارکنونی وضرورت وحدت وهمبسته گی میتوانند به این پروسه  برگشت نمایند.
4- به همه هواداران ،گروه ها ، نهادهاواحزاب هم اندیش وافراد بیداردل           و بادردی که درین راستا با ما هماهنگی دارند ،دوستانه وصادقانه تأکید میگردد که تبادل نظر پیرامون مسائل مختلف وحدت وایجاد حزب واحد سیاسی را با صداقت وشجاعت در دستور کارخویش قراردهندو احتمال هرگونه تلاش وحدت شکنانه را به موقع خنثی و از آن جلوگیری کنند
5  – باید گزارشها و کارکردهای ستاد گفتمان سیاسی در هر ماه از طریق رسانه ها وتار نما ها در داخل وخارج از کشور منتشر گرددو واکنش های برگشته از آنها به ستاد مذاکره وتفاهم برای بررسی ارائه شود.
6  – برای توضیح مسائل و حل پرسشهای اعضا و صفوف جنبش وحدت طلبانۀ سیاسی نوین تا ایجاد کامل حزب سراسری ملی هیأت با صلاحیتی از نام ستاد گفتمان وتفاهم سیاسی به ولایات اعزام گردد.
7- با آنکه تأمین وحدت همه جانبۀ سیاسی و تشکیلاتی فرصت وزمان بیشتری به کاردارد؛مگر برای انسجام وتسریع این پروسه؛ ستادگفتمان و تفاهم سیاسی منشور وحدت رابه مثابۀ برنامۀ مؤقت آماده کرده است که به زودی پس ازین  اعلامیه منتشرمیکند و در اختیار هواداران جنبش دادخواهانه قرار میدهد.
8- ستاد گفتمان وتفاهم سیاسی خودرا مکلف میداند که با همه احزاب ونهادهای سیاسی و فرهنگی برگزار کنندۀ کنفرانس 28دلو سال پار به درجۀ اول ودیگر احزاب ونهادهای سیاسی واجتماعی هواخواه دموکراسی وتأمین صلح وعدالت اجتماعی درگام بعدی به منظور دست یابی به یک اتحاد سیاسی وملی بزودی باب مذاکره را بکشاید.
 
چارشنبه اول سرطان سال 1390
کابل، افغانستان