آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

سبزۀ نـو رسته تـا رویـید انـدر مرغـزار

ای کــریــم کـا رســـا ز و وای حــکـــیـــم کـــرد گـا ر
بـهـــر دهـــزادم نـو یـســـم هـفـــت سـیـن رو ز گـا ر

س – ا ســـبــزۀ نــو رســتـه تـا رویــیــد ا نـــدر مــر غـــزار           
پـیــک نــوروزی بـیــا ورد بـا ز پــیــغـــا م بـهــــا ر

س – 2 ســیــر تا شــــد زیـنــت خـوان هــمــه شــا ه و گـــد ا             
مـی شـو د طـبـع شـمـا با طــبـع یـا ران ســا زگـا ر

س – 3 از ســمـــا ر ق گــر بـگــیــری قـــدر لازم را هــمـــی            
مـی شـود خـوا ن شمـا شـا یـسـتـۀ لــیــل و نـهــــا ر 

س – 4 ســیـب را با سـبـک خا صـی روی د سـتــرخان گــذار             
زانـکـه بــوده زیــنــت خــوان بــزرگ و نــا مــد ا ر

س – 5 سـیـمـنـک را هــــم بـه رســـم بـا ســتـان آماده کــن            
چـو نـکـه مــا نــده یـا د گاری بـر ســبـیــل یــا د گـا ر

س – 6 سـرکه بـا شــد چا شـنـیـی هــفـــت سـیـنـت ای عـزیــز            
نـوش جـان کــن بـا حـلا وت هـفـت سـیـن نـو بـهــــا ر

س – 7 ســنـجــد و هــیــل و قــرنـفــل را بـه مــیـزان د قــیــق            
مــزج کـن حـسـب هــدا یـت هـمـزمـا ن با هـرسـه چـا ر
 

استاد فضل الحق فضل
چـغـــچـــران حـوت سال 1391 هـجــری شـمـســی

ایـن نـوشــتـه گـک به احـتـرام ســروده نـورچـشــمـم حاجی صاحـب دهـزاد که نام خــدا درین هفـت سـیـن دست وپای وزبان مارا بسته کرده اند سـروده شـده است . واقعا هفـت سـیـن بی سابقۀ را تقدیــم علاقــمـنـدان شعـر وادب نموده اند که مایه افـتخار همه فرهنگیان واهل علم وادب وفرهنگ است.
نــوت : هــرچـنــد ایـن هـفـت سـیـن دقیق نـیـسـت شـایـد خـیـلـی حـرف های دیگـری نـیز داشته باشــد ولی این هـفـت سـیـن گرد آوردۀ از نظریات مـردم قـدیـم هـسـت. یـقـیـن دارم با ارایه نظریات خویش مرا افتخار می بخـشـیـد
بااحـتـرام .