آرشیف

2014-12-13

حبیب سرود

سبزه های عشق

 
هر سوال دخترک را بی صدا حل می کنم
سبزه های عشق او را زیر پا شل می کنم
غیر ازو هر کس به من زنگی زند یا که پیام
من پیامش را نخوانم، زنگ کنسل می کنم
کی شود چالان این ماشین عشق لعنتی؟
سال و ماه و هر دم و ساعت که هندل می کنم!
عشق ما سرد است بیاور تا بهاری پختگیش
درمیان قلب ها در زیر کمپل می کنم
هیچ کس جرأت ندارد تا به دزدد اسپ ما!
تا یکی دو روز اسپ عشق را نل می کنم!
مرغ های عشق ما صاف و سفیدند در چمن
سبزه های عشق را با دانه ها چَل می کنم
مرغ های عشق ما پر می زنند در آسمان
تا به بارد در چمن بارانِ معطل می کنم
تا به کی تاکید و تاکید؟! سال آخرشد بیا!
خاطرت جمع ای عزیز! من آخر اول می کنم!
1389/5/6  کابل