آرشیف

2019-8-18

رفعت حسینی

سایه بان

 

سرزمینم!

نه اینکه گم شده ام

یاکه سرگردان وحیرانم.

 

تمام آب وهوایت

ومردم تو

ودردوتنهاییت

ازآن منست

             درمن جاریست.

 

برلین

۲۰۱۶

 .