آرشیف

2017-1-15

محمدگل پویا

سال ۲۰۱۷ آغاز فصل جدید جنگ سرد و زور آزمایی بازیگران منطقه !

ما در آغاز سال ۲۰۱۷ قرار داریم. اگر چند امیدواری های وجود دارد و برخی ها میگویند که در این سال وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد؛ اما به باور من سال ۲۰۱۷ آغاز فصل جدید جنگ و بازیها و قدرت نمایی های کشورهای منطقه خواهد بود. درین آواخر سخنانی بگوش میرسد که کشورهای روسیه ،ایران ،ناروی ،چین با طالبان روابط دارند و این روابط از بهر تامین امنیت سفارت و همسوی با مبارزه با داعش را عنوان میکنند، قطعآ گفته میتوانیم وقتی روابط دارند سلاح و تجهیزات و کمک های مالی را  هم برای طالبان فراهم کرده و خواهند نمود. 
سفیر روسیه طالبان را قدرت سیاسی واحد میداند و همچنان بحث دیگر نیز مطرح میشود که امریکا حامی گرو داعش بوده و این گرو ساخته شده امریکا است. بدون شک که این گروها ساخته ی دست کشورهای ابر قدرت و بازی گران منطقه است و درین میان قربانی جنگ، ملت مظلوم و بی گناه افغانستان است. سرنوشت کشور ما در دست آمریکا است و جان کری برای مان تکلیف تعیین میکند. روی هم رفته روبروز حقایق بر ملا میشود و امید است مردم افغانستان آگاه شوند و بدانند که غربی ها در پی چی هستند و باید بیدار باشند. در کل میشود که از آغاز ۲۰۱۷ و ۱۳۹۶ بدبختی ها ، نا بسامانی ها ،ترورها ،کشتار های دست جمعی ،بی امنیتی ،بیکاری ،فقر ،گیرگان گیری جنگ و بحران های اقتصادی و سیاسی دامن کشور مان خواهد بود.
من تمام امیدواری های خود را از دست دادم و به فکر من هر تلاش ما برای ساختن یک افغانستان آزاد ، آباد و مستقل بی اثر و بی نتیجه خواهد بود. کشوری که اداره  آن در دست دیگران باشد و بطور قبیله ای رهبری شود در آن امیدی برای آبادی و جود ندارد. من باور دارم تا زمانیکه اراده ملت و دولت برعده ی فاشیست های انحصارگر باشد؛ این کشور آباد نخواهد شد.  تا زمانی که کشورهای بیرونی دست از مداخله در امور ات افغانستان برندارند ، قدرت به اساس عدالت اجتماعی تقسیم نشود و همه اقوام در قدرت دخیل نشوند ، و قدرت از شکل انحصاری به یک حکومت همه شمول تبدیل نشود ، امنیت و صلح و ثبات در کشور تامین نخواهد شد . تا زمانی که امنیت سرتاسری تامین نگردد، جامعه ما به ثبات و پختگی نمیرسد، حاکمیت قانون یکسان تطبیق نگردد، همه در برابر قانون یکسان نباشد و ماهمه یک ملت واحد نشویم افغانستان اباد نخواهند شد و  و بدبختی و چالش دامنگیر مردم ما بوده و روزگار مردم ما از این بدتر خواهد شد.

محمدگل "پویا"
غور- فیروزکوه