آرشیف

2016-2-17

سعدالدین غوروال

سال ۲۰۱۶ سال پروژه سازی ویا سقوط سیاسی افغانستان خواهند بود
 ۲۰۱۶ سال ۤپروژه سازی ویاسقوط سیاسی افغانستان خواهند بود  ؟ 
درآستانه آغازسال ۲۰۱۵  باوجودیکه سروصداها وخوش بینی ها در راستا ختم جنگ وتامین صلح درکشوما ازجانب مقامات حکومت وحدت ملی پیش بینی شده بود. اما خونبارترین سال برای مردمان کشورما به ویژه غیرنظامیان بوده است . تماس ها بگونه رسمی وغیررسمی ازجانب  یعضی حلقات ومحافل  دربین دولت مردان کشورما وحامیان منطقوی وجهانی طالبان درطول سال ۲۰۱۵ کم وکان ادامه داشت . اما برعکس طالبان وسایرگروه های هراس افگن به کمک سخاوتمندانه مالی نهاد وسازمانهای افراطی کشورهای حوزه خلیچ عرب ، سازمانهای استخبارات منطقه وجهان به حملات شان ادامه دادند ، توام با بیرون شدن نیروهای خارجی وسپردن مسئولیتهای امنیتی به نیروهای مسلح کشورمان حملات ترورستی علیه کشور ومردم ما  شدت زیادتر ګرفته  وهیچگونه تمایل به صلح مذاکره نشان نداده اند وهمواره به لجاجت وادامه جنگ تاکید داشته اند . سوال درینجاه است که . باوصف این لجاجت وعملکرد جنگ طلبانه گروه طالبان رهبران حکومت وحدت ملی با که صلح میکنند و سرروصدا صلح ومذاکره چه مفهوم دارد ؟ درطی سال ۲۰۱۵ مردم ما شاهد خونبارترین حملات درشهرها وسایرنقاط کشورعلیه مردمان ملکی وغیرنظا میان  بوده اند. درطی همین سال طالبان زیادترین فشارجنگ و حملات خود را درولایت سمت شمال افغانستان متمرکزساختند ازجمله  تصرف  شهر کندز، تعداد ازولسوالی های بدخشان ، تخار ، فاریاب وحمله وسیع و گسترده تمام نیروهای هراس افگن به رهبری سازمان های استخباراتی کشورهای همایه درولایت هلمند  پیام واضح به دولت اففانستان بود که نیروهای هراس  افگن هیچگاه  به مذاکره وختم جنگ حاضرنیستند. پرسش اصلی درین جاست که آیا سالیکه درپیش رواست وضع به همین منوال ادامه خواهند داشت ؟ ویا درجهت مثبت تغیرخواهند نمود.تا جائیکه تجارب نشان داده است اینها همه  مربوط به عملکرد متحدین منطقوی وبین المللی دولت  افغانستان است که چقدر درقبال ختم وتامین صلح درکشورمان صادقانه عمل مینمایند ، مذاکرات چهارجانبه چه پیآمد درحل وفصل قضایای کشور خواهند داشت. وخواهند توانست طالبان را به میز مذاکره حاضر نمایند ، پروژه داعش وحضورفعال آن درجنگ وخونریزی علیه کشوروما چه تاثیرخواهند داشت  این سوالات اند که زمان به آن پاسخ خواهند داد . چیزیکه واضح است وآن را دولت مردان ما خوب تجربه ودرک کرده باشند که هیچ وقت مالک اصلی وصاحب صلاحیت مذاکره طالبان نبوده بلکه بازیگراصلی جانب پاکستان است. زیرا پنهان نمودن مرگ ملاعمر رهبرنام نهاد طالبان درمدت سال نشان داد که پاکستانی ها چقدر بالای روند و پروسه طالب سازی وسایر گروه های هراس افگن نقش داشته ودرطول سال های جنګ علیه کشور ما صد هاعرب ، چچینی ، ازبکستانی ، تاجکستانی ، قفازی را درخاک کشورش آموزش، تمویل ،تجهیز وجهت کشتا رواعمال تخریبکارنه کشورماگسیل داشته است دولت مردان افغانستان باید تاکید براین داشته باشد که جانب مذاکره پاکستانی باید باشند  نه طالبان اگرواضح تربگوئیم پاکستانی درست میتوانند جلوطالبان را به ویژه جنګ را مهارکنند.  موضع گیری جدید ایالات متحده دربرابرطالبان  وگروه حقانی که بتازه گی آنان را دشمن امریکاه خوانده وصدها سرباز خودرا برای نیرد با طالبان به هلمند فرستاده است باید به دقت کامل دنبال گردد زیرا یکسال قبل مقامات ارشد امریکای بارها گفته بودند  که طالبان دشمن امریکا نبوده منافع امریکا را تهدید نمیکنند. گفته های تازه یک مقام بلند پایه امنیتی امریکا که سال آینده را برای افغانستان پرخطر وحتی سقوط سیاسی افغانستان را پیشبینی نموده اخطاریه برای رهبران حکومت وحدت ملی است ویاکدام  اهداف را دنبال خواهند نمود .  بادرنظرداشت آنچه گفته آمدیم این مسایل مربوط  به مردم افغانستان، به ویژه رهبران سیاسی وسران حکومت وحدت ملی است که راجع به آینده کشور چگونه عمل مینمایند اگرصادقانه درراه تحکیم حاکمیت قانون کارشود ، مبارزه پیگیرعلیه فساد ومفسدین درداخل نظام بطورهدفمند صورت ګیرد ، دررده های بالائی دولت نظام شایشسته سالاری را ایجاد کنند، وازهمه بالاتر منافع ملی را نسبت به هرچیزی دیگر ترجیع دهند هرنیروی وقدرت داخلی وخارجی به گفتگوومذاکره حاضر خواهند گردید.و هیچ گروه هراس افگن دیگرنخواهند توانست دربرابرنیروهای مسلح کشورتاب مقاومت بیآورند.متحدین وپشتبانان بین المللی افغانستان هم به اینجاه وآنجاه حرف نخواهند زد سقوط سیاسی را امروزفردا پیش بینی نخواهند نمود