آرشیف

2019-3-21

سال ۱۳۹۷ خونبارترین سال برای مردم افغانسان بود

سالیکه گذشت نیروهای هراس افگن خشونت بارترین وخونبارترین حملات درشهرها ی افغانستان پلان اجراء وتطبیق نمودند . جان هزارها شهروند بیگناه کشورما گرفته وبخاک وخون کشیدند.درطی سال۱۳۹۷ وحشیانه ترین حمله را نیروهای هراس افگن درهوتل اورا نوس درمراسم ختم قرآن کریم ؛  دریک اموزشگاه ورزشی میوند درغرب کابل ؛ ریاست عودت مهاجرین وکابل بانک درشهرجلال آباد؛ درشهرلشکرگاه ؛ کشتار مردم بیگناه درمراسم عاشورا وتکیه خانه درشهرهای کابل وهرات انجام دادند این حملات به وضاحت نشان میدهد که نیروهای هراس افگن به هیچ کس رحم نکرده وهیچ جای ومکان درامان نبوده  بود علرغم ادامه جنگ وخونریری درکشوردولت ومردم درطی سال ۱۳۹۷ باوصف تلاشهای رهزنان دشمنان صلح وسعادت مردم گام های بسوی انکشاف برداشتند ازقبیل افتتاح پروژه TAPI آغاروافتتاح خط وجاده لاجورد ؛ افتتاح بندرچابهارودهلیزهای هوائی به مقصدانتقال کالاهای افغانی به خارج درجهت رشد اقتصاد کشوربرداشته ودرعرصه سیاسی محافل درخارج وداخل کشوربه مقصد دفاع ازعملکرد دولت مردان حکومت وحدت ملی سازماندهی وپیشبرده شده وانتخابات مضحک وبدنام پارالمانی به فاسدترین شکل آن انجام گردید مردم به پای صندوق های رفتند اما کمسیون فاسد انتخابات به بدنامترین شکل کندوگذرنتایج آنرا به ناقص .نیمه علام کردند که مایه بدنامی دولت وحدت ملی گردید درطی این مدت یعنی ۱۳۹۷ مردم افغانستان به بدترین شرایط نا امنی قانون شکنی ؛ ووضعیت بد اقتصادی واجتماعی زنده گی کردند فساددولتی به وسیع ترین ابعادش درارگانها ونهادهای حاکم بودومردم باآن دست وپنجه نرم میکنند  باوصف تعهدمقامات ارشد دولت هیچ قاصب ؛ فاسد ومجرم ازجانب نهاد های قضائی کشورمحاکمه نگردیده به مردم افغانستان معرفی نشدند

بادرنظرداشت سیاست خصمانه کشورهای منطقه درقبال مردم وکشورما وضعف رهبری احزاب وسازمان های سیاسی به ویژه رهبران حکومت وحدت ملی درمبارزه علیه فساد ؛حکومت داری خوب وتامین حاکمیت قانون ناشی ازاینست که متحدین بین المللی دریک بی باوری قرارگرفته ومیگیرند .سخنان اخیرمشاورامنیت ملی رئبس جمهوردرباره  مذاکره وگفتگوامریکا با طالبان روایط کابل وواشنگتن زیرسوال برده این گفتگوه ومذاکرات که بدون حضور دولت افغانستان ونماینده گان احزاب وسازمان های سیاسی که درداخل وخارج نظام بنحودرقدرت شریک اند از جانب مقامات امریکائی با طالبان دردوحه پشت درهای بسته به مدت دوهفته ادامه پیداء کرد نه تنها که خشم کابل را برانگیخت بلکه مردم افغانستان را نیزدریک سردرگمی قرار داده است درطی سال ۱۳۹۷ سال جنگ وخون برای نیروهای مسلح کشورمان بود که باقربانی بیشماری ازنیروهای کشورمان تمام گردید. درسال ۱۳۹۷ نظربه ضعف دولت افغانستان درمبارزه بامجرمین وفسدین سطح جرایم به بلندترین رقم آن سعودکرده وجان هیچ کس درامان نیست درطی سال ۱۳۹۷ دولت افغانستان  رهبران احزاب وسازمان وابسته به آن زیادتروقت خودرا درئتلاف وزدوبند وگروپ بندی بخاطرمنافع گروه وتنظیمی شان سپری کردند وفرصتهای زیادی را ازدست داده اند درضمن آنکه چندماه بیش ازعمرحکومت وحدت ملی باقی نمانده این سال هم مانند سال گذشته اکثریت مطلق وزارت خانه ها وادارات دولتی توسط سرپرستان اداره میگردد رهبران حکومت وحدت ملی نتوانستند اختلافات شان کنارگذاشته وعده های که درپیکارهای انتخاباتی شان به مردم داده بودند عملی نمایند وبجای اینکه درتامین امنیت سراسری ؛ برقرارحاکمیت قانون مبارزه علیه فساد؛کاهش فقروبیکاری وارائه خدمات عامه تلاش کنند  آنهامصروف کسب قدرت وامتیازبه هواهان شان بودند

رهبران حکومت وحدت ملی درطی سال ۱۳۹۷ نتوانستندزبان واحد درحل وفصل قضایای پیداء نموده ویک تیم ملی مذاکره کننده که بتواند درمذاکرات با طالبانن ازیک موضع وطرح واحد شرکت نمایند