آرشیف

2014-12-23

دوکتور نصیر ندا

سال نو

اندرین سال حا دثه بسیار بودا
تیغ دو سر در کفی اغیار بود
درد سر ما یه ز حد افزون گشت
قهر و جنگش بیش از بیمار بو د
همچو گر گ درید بیشتر او شکار
خون خر چی دور این پر کار بود
معبد و بتخا نه در یک اتحا د
پر ده پوشی فسق این اشرار بود
آرزو ها چو ن خیا لی محو گشت
رنگی عبرت در پسی هر کار بود
داد مظلو مان همه عا لم گرفت
جنگی سخت آهن به نرم‌افزار بود.

 

سال را خوندند بهاری بر عر ب

آن شکاری شیر با کفتا ر بود

هر طر ف بودست نزا ع و حا د ثه

در ز مینی خشک یا ابحار بود

شرق وغر ب در قهر آن ا شفته گشت

آمریکا .تا یلند .جا پا ن خوار بود

می فزود گاهی طبیعت قهر خویش

آب وباد واتش اش مرگبار بود

پیشر وا نرا سر عتی افزوده گشت

روس وهند و چینیها پر کار بود

ما که بودیم بی‌خبر از عدل و صلح

کار ما با جنگ و جنگ افزار بود

خود کشی کر دیم ویران یا فساد

دوستی با دشمنی غدار بود

میگیر یم فال نیکو این سال را

گر چه سالی بد بما آن پار بود

 

دسمبر 2011

داکتر ندا