آرشیف

2015-3-23

استاد محمد عارف ملکزاده

سال نو، بهار نــــو و نوروز نو 1394 هجر ی شمسی مبار کباد

سال نو، بهار نو و نوروز نو 1394 هجر ی شمسی مبار کباد، برای همه، پدر ها، مادر ها ،برادر ها ،خواهر ها ، استادان ،معلمین ،محصلین ، متعلمین ،شاگردان عزیز ،هم صنفی ها ی بسیا ر عزیز،دوستان ،عزیزا ن ، آشنا یان ،شناخته ها ونا شناخته ها وهمه هم وطنان عزیز ما ن در هر جای از دنیا وکره خاکی که زمین نامدارد زنده گی میکنندو همه نوروز باوران وبخصوص بمر دم شر یف سر زمینی بنام غو ر ( مرکزچغچرا ن ) که قلبم همیشه برای دیدار ش می تپد وخوا ب دیدارش را می بیند برای خوردوبزرگ ،پیرو جوان ، دختر ها وبچه ها. سال نو ،نوروز دلستان وبهار نورا را.
ازصمیم قلب تبر یک وتهنیت و مبا رکباد میگو یم واز خدا وند پا ک برا ی شما عزیزا ن صحت ،جانجو ری وخوشحالی آرزو نموده واز خداوند میخواهم شما را از شر انتحا ر، انفجا ر وجا هلان خشمگین ، آدم خو ر وآدم کشان حر فه ئی ،آدم سوزان ، مکتب سو زا ن وشفا خانه سو زان وآنا نیکه به جها لت خو د فخر میکنند وآنر ا تو جیه اسلامی میدهند واسلام را بد نام مینمایند در امان وپناه رحمت وفضل وکرم خود دا شته با شد.