X

آرشیف

سال نــــــو؛ ســـــــال کشتار

سال نـو بر مـردم ما سـال کشتار است و بس
کودک و پیر و جـوان ما عزادار است و بس

کینه و خشـم و تعـصب گـشـته رسـم روزگار
نعش آزادی فـقـط بـر چـوبـۀ دار است و بس

حاکمـان بـی عمـل غـرق فـساد و رشــوه انـد
وقت چـور دالـر و سـودای کلدار است و بس

از ریـال و درهـم و دیـنـار می خیـزد نـفــاق
سـود آن بـر مردم ما درد و آزار است و بس

گاو پیـر پندانـه می بیـنـد در خـوابـش هـنـوز
خـائـن دیـروزه بـا حـکام همکار اسـت و بس

سـگ زرد  آری می باشــد بـرادر بـا شــغال
مردم ما از همه مأیـوس و بیزار است و بس

حــاکمــان فـاســــد دیــروز و دزدان کـنـــون
جمله درخواب صبوروخصم بیداراست و بس

خـون مـردم زیـر پـای ظالمان ریزد به خاک
روز بیـداد تفـنگ و تیـغ و تلـوار است و بس

نـوکـــران اجـنـبـی بـر جــان هــم افـتــاده انـد
جنگ خونین درمیان گرگ وکفتاراست و بس

تا که فـاسـد گـشـت جسـم و جـان افـراط کثیف
کشمکش دربین چرک وبول وادراراست وبس

می زنـد در چـشـم عـالــم نیـش زهـرآلـوده را
گویی درمغز تعصب عقرب و ماراست و بس

گل به تـاراج خـزان رفت و چمن نابـود گشت
طالب وداعش به چشم زندگی خار است و بس

طالب ازپنجاب خیزد، داعش از ترک و سعود
دالـر و پونـد و ریال بر جمله بادار است و بس

طالـب و داعـش نـدارنـد جـای در قلـب وطــن
جـای هـردو در میان دوزخ و نار است و بس

عاقبت مزدور و چاکـر می شـود خوار و ذلیل
یک دوروزی قاتل وجانی و غدّار است و بس

از دل ظلـم و سـتـم افــراط می جــوشــد مـدام
با فـروش نفـت ارزان گـرم بازار است و بس

بهـــر تقــسـیـم منـابــع، بهــــر بازار فـــروش
جنگ قـدرت‏هـا برای جـذب اقمار است و بس

در جهـان پــر ز دیــو و دد شـــود جـنـگ اتـم
تا که قدرت درکف غدار خونخواراست و بس

31/12/2015

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.