آرشیف

2019-5-14

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

ساغر جایگاه شعر و ادب

ساغر جایگاه شعر و ادب

کجا سودا کند هجری به شاهی این گدایی را 
………………………………………….
هجری شاعری توانا، دیروز، امروز و فرداها که خیلی به نیکی گاهی درقالب طنز وزمانی هم مستقیم وبی پرده، پرده از مسائیل ومشکلات حیات خود ودیگران برداشته است، مرحوم هجری صاحب خوب را خوب وبد را بد به نیکوهش گرفته است ، دورویی ، دودلی در اشعار هجری راه ندارد، همواره حقیقت گویی وحقیقت رویی ها، دراشعار هجری، درسوژه های که مرحوم هجری به ما وشما پیشکش فرموده اند مقام بلند ، مقام شا میخ را دراشعارش احتوا کرده است گزینه شعری مرحوم هجری را محترم نورعلی اسیری دوست خوب ، دوست قدرشناس هجری به هزینه مالی خویش به احترام داشته های هجری خود اسیری داشته های شعری هجری را فراهم فرمودند واخیرا به تعداد هزار جلد چاپ ومجانی به دسترس علاقه مندان هجری، طرف داران هجری قرار فرمودند. هجری از آن کسانی است که باوصف همه تهی دستی وبی نوایی دست طلب به کسی دراز نکرده است. دریکی از اشعارش نام امیرصاحب محمد اسماعیل خان توجه را به خود میکشاند مگر نام پرافتخار امیر صاحب وزن را از شعر میگیرد میدانم ومیدانید که این مال هجری نیست نام امیر صاحب را دراین شعر جا زده اند. هجری همواره از ناهنجاری های زندگیش ناله ها سرداده واز مشکلات حیاتش دراشعارش گیله ها برپا کرده است مگر اشعار وصفی نه سروده است. 
از نهاد فرهنگی غور ، ریاست اطلاعات وفرهنگ غور جا دارد که اظهار تشکر قدردانی نمائیم که محفل به مناسبت رونمایی گزینه اشعار هجری به پا فرمودند وعصریه را پیشکش فرمودند واز کتاب کوچک هجری رونمایی به عمل آورده اند و از نورعلی اسیری به نیکویی یاد کرده اند واین گزینه را در راستای فرهنگ غور گام مثبت خواندند.

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی