آرشیف

2014-11-25

داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ

ساختمان مرکز اسلامی در تپه مرنجان افراطی گرايی فرقه وهابی را پیاده خواهد نمود

در رسانه های خبری قرار داد مرکز بزرگ آموزشی دینی توسط وزرات حج واوقاف وحکومت سعودی ها به امضا رسید که به اساس این قرارداد برای ساختمان این مرکز به مبلغ صد ملیون دالر در تپه مرنجان  که مساحت ۱۱۹هزار متر مربع را احتوا میکند در ظرف چند سال آینده  تعمیر آن بسر خواهد رسید واین مرکز بنام  ٌملک عبدالهٌ  پادشاه سعودی ها نام گذاری خواه شد.وسفیر سعودی در کابل اعلام نمود که در این مرکز آموزش اسلام معتدل    رابه افرادی که مسایل دینی سروکاردارند تدریس  خواهند نمود .
قبل از اینکه در این مورد تبصره شود بايست به پس منظر فعالیت وهابی ها بطور فشرده در پاکستان تذکرداده شود . در اسلام آباد در سال ۱۹۸۹مسجد بزرگی در اسلام آباد تعمیر گردید که بنام مسجد فیصل نام گزاری شد وپاکستانی ها به تعمیر این مسجد افتخار ومباهات میکردند وبا تعمیر مسجد فیصل در پاکستان سنگ تهداب فرقه وهابیت  نیزدر پاکستان گذاشته شد وقبل از تعمیر این مسجد در پاکستان در مورد فرقه وهابیت معلومات کمی وجود داشت وهمه پاکستانی ها گرویده مذهب خوب حنفی ِ شیعه  دوازده امامی ِشیعه اسماعیلی ِعیسوی  ومذاهب دیگر بودند که در کنار همدیگر با یک صلح وصفا  از سالها به اینطرف زندگی میکردند . ولی تعمیر مسجد فیصل باعث ورود یک تعداد از ملاه های فرقه وهابی با پول هنگفتی که در اختیار داشنتد به ترویج وهابیت فعالیت کردند ودر پاکستان به تاسیس مدارس وهابی در هر گوشه وکنار پاکستان شروع کردند  وملاه امامان مساجد را در عربستان فرستاده وتعلیم فرقه وهابی دادند و دربازگشت به پاکستان با معاش بلند در مدارس به اصطلاح  دینی فرقه وهابیت را توسعه دهند  وامروز در پاکستان  در حدود شانزده هزار مدرسه دینی وجود دارد که  توسط پول ذکات سعودی ووهابی های شرق میانه تمویل میشوند ودر اکثر این مدارس نه تنها تعلیم فرقه وهابی داده میشود بل  یک نفرت را مقابل دیگر مذاهب اسلام  ایجاد نموده مساجد مسلمین وحتی کلیساه را هر روز به آتش میکشند.
فرقه وهابی به اسلام بکلی یک تعریف جدید ارائه کرده ومسلمین وبه خصوص جوانان مارا به تردید وناباوری به اسلام ومذهب شان قرارداده است این فرقه خودرا مسلمان واقعی ولی پیروان مذهب سنی ِ شیعه ومذاهب دیگر را مشرک قلمداد میکنند ودین اسلام توسط این فرقه دین کشتار ِ سربریدن وبر ضد دانش تحصیل زنها که نصف قشر یک جامعه را تشکیل میدهد میباشند درست همان روش بدوی قبل از اسلام که در شبه جزیره عربستان حمفرما بود امروز توسط فرقه وهابی احیا شده وفرقه وهابیت یک  گروه تکفیری است که با عقاید ناب همه مسلمین مبارزه میکند .
فرقه وهابی را در کشور های عقب مانده بخصوص در کشور های غریب ِ عقب ماند ِ دستنگر وبی سواد مانند افغانستان ِ پاکستان ِ یمنِ شیخ نشیانان عرب وچند کشور افریقايی در اثر حمایه قوی مالی وپولی توسعه میدهند در افغانستان جامعه جهانی ده ها بلیون دالر کمک نمود ولی کمک عربستان سعودی وشیخ نشیان عرب هیچ ویا کمک خیلی ناچیز کردند وافغانستان کشوری است که با فقر ِبیچارگی بیکاری وبی سوادی دست وپا  میزند  ومردم افغانستان در حدود ۴۵فیصد زیر خط فقر زندگی میکنند و چرا این صد ملیون  دالر در بخش های اقتصادی ِزراعتی  ومجادله به منظور بی سوادی کشور داده نمی شود که به درد وآلام بیکاری وبی سوادی نفوس کشور کمک کند  آیا کمک  به اجتماع بحران زده افغانستان یک حرکت اسلامی نیست  ؟   خوانند گان محترم هدف از تاسیس این مرکز در تپه مرنجان روشی است که وهابی ها میخواهند مانند پاکستان  فرقه گرایی و جنگ  مذهبی را در افغانستان مشتعل سازند .
در سالی که گذشت به تعداد بیست وپنج هزار زاييرن افغانستان به زیارت کعبه شریفه مشرف شدند و در حدود سه ملیارد افغانی را در حج بیت اله به مصرف رسانیدند وهمین طور دیگر کشور مسلمین جهان پول های هنگفتی برای حج  بیت اله بشمول حج عمره به مصرف میرسانند و طبق یک آمار بانک جهانی  تنها عاید کشور عربستان از درک زیارت کعبه شریفه وحج عمره در طول یک سال در عربستان بالغ بر ۶۲ ملیارد (بلیون) و۲۰۸  ملیون دالر بود که توسط کشور های مسلمین جهان در عربستان به مصرف رسید . سعودی ها به این پول ضرورت  مبرم ندارد وتنها از درک  صدور نفت در سال دوصدو پنجاه الی سه صد بلیون دالر عاید داردند که ولی عاید شصت ودو بلیون دالر حق مسلم کشورهای اسلامی وبخصوص کشور های غریب ونادار است که دوباره به حیث کمک های اقتصادی واجتماعی در این کشور ها به مصرف  برسد  اگر خاندان ابن سعود خودرا مسلمان واقعی ورهبر اسلامی کشور های اسلامی  میدانند وپادشاه سعودی ها خود را پرده دار مکه  خطاب میکند به عوض اینکه به مسایل اقتصادی واجتماعی کشورهای مسلمین جهان کمک کنند  ومظهر حق وعدالت گردند بر خلاف دین را با عقاید عقب گرایانه توام نموده اند وگروه های افراطی مانند القاعده ِ طالبان واخیرا داعش یک گروه تروریستی نوبنیاد را حمایه وتقویه میکند  که  این ترورسیتان نه به اسلام ونه به حیات انسان ارزشی قایل استند .
توسل به خشونت ِ تعصبات مذهبی قومی ونژادی جامعه مارا به عقب ماندگی کشیده  وامروز امت اسلامی از نارسایی ِ کج اندیشی  واستبداد رنج میبرد و این افراطی گرایان زیر پوشش دین ومذهب مرتکب جنایات خیلی خطرناکی شده اند .
افراطی گرايی ریشه در فقر ِ نا آگاهی ِ بی سوادی وکوتا نظری دارد تحریک طالبان ِ القاعده وداعش که توسط فرقه وهابی حمایه وتمویل میشوند  و هدف اصلی این گروه های تروریستی عوام فریب گمراهی ِ فساد فرقه بازی ودین سازی است که منجربه یک نفاق ملی در افغانستان خواهد شد.